ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Σε ποιους απευθύνεται

Κατηγορίες πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα 

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ και ΑΤΕΙ, της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 4485/2017.  
 

Κριτήρια και Διαδικασία Επιλογής

Η επιλογή των φοιτητών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 και τις προβλέψεις του παρόντος Κανονισμού.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά περιλαμβάνονται στην προκήρυξη κάθε έτους και είναι τα ακόλουθα:

 • Αίτηση (ηλεκτρονικά ή σε έντυπη μορφή) με μία πρόσφατη φωτογραφία
 • Αντίγραφο πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία. Οι τελειόφοιτοι πρέπει να υποβάλουν δήλωση του Ν. 1599/86 ότι η αποδοχή τους γίνεται με την αίρεση της απόκτησης πτυχίου μέχρι και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου που ακολουθεί.
 • Αποδεικτικά άριστης/πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (Γ1/C1 ή Γ2/C2). Όσοι δεν κατέχουν τον απαιτούμενο τίτλο κατά την περίοδο υποβολής αιτήσεων πρέπει να υποβάλουν δήλωση του Ν. 1599/86 ότι η αποδοχή τους γίνεται με την αίρεση της απόκτησης του απαιτούμενου αποδεικτικού γνώσης της αγγλικής.
 • Δύο συστατικές επιστολές από καθηγητές (για τους υποψηφίους για το τμήμα πλήρους φοίτησης) ή/και εργοδότες (για τους υποψηφίους για το τμήμα μερικής φοίτησης).
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (για τους υποψηφίους για το τμήμα μερικής φοίτησης)  

Οι υποψήφιοι με πτυχίο από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης – ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρθρο 34, παρ. 76 του ν. 4485/2017.  

Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων ορίζονται στην προκήρυξη και περιλαμβάνουν:

 •  Βαθμός πτυχίου (ων)
 • Πανεπιστήμιο και Τμήμα Προέλευσης 
 • Έτη ολοκλήρωσης σπουδών
 • Επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας
 • Διάρκεια και είδος εργασιακής εμπειρίας (για μερικής φοίτησης πρόγραμμα)
 • Συστατικές επιστολές από μέλη Δ.Ε.Π. ή εργοδότες
 • Ατομική συνέντευξη (κίνητρα, οργανωτικότητα, γνωστική εστίαση κλπ)
 • Κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών