ΣΚΟΠΟΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

Στο πεδίο της Χρηματοοικονομικής: αντικείμενο του προγράμματος αποτελεί η εξειδίκευση και κατάρτιση των φοιτητών σε θέματα αποτίμησης χρεογράφων και διαχείρισης χαρτοφυλακίου, χρηματοοικονομικών κινδύνων, χρηματοοικονομικών προβλέψεων, μερισματικής πολιτικής και άριστης χρηματοδοτικής δομής των επιχειρήσεων, ασύμμετρης πληροφορίας, ρύθμισης και αποτελεσματικότητας των χρηματαγορών, χρηματοοικονομικών παραγώγων και διαχείρισης μεγάλων δεδομένων στη χρηματοοικονομική.

Στο πεδίο της Τραπεζικής: το πρόγραμμα στοχεύει στην ανάλυση και ποσοτικοποίηση των κινδύνων των πιστωτικών ιδρυμάτων, την πιστωτική τους πολιτική και την διαχείριση των χαρτοφυλακίων τους, το ρυθμιστικό τους πλαίσιο σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, την νομισματική πολιτική και την λειτουργία των κεντρικών τραπεζών, καθώς και την μακροπροληπτική πολιτική για κινδύνους ακραίων συνθηκών.

Και στα δυο παραπάνω πεδία, το πρόγραμμα προσφέρει όλες τις απαραίτητες γνώσεις και τεχνικές, ώστε οι απόφοιτοι του προγράμματος να είναι πλήρως καταρτισμένοι.

Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. είναι: α) η επιστημονική εκπαίδευση, εξειδίκευση και επαγγελματική κατάρτιση μεταπτυχιακών φοιτητών, στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών για την κάλυψη των αναγκών του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, καθώς και β) η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και ανάπτυξη τεχνικών δεξιοτήτων σε επιστήμονες οι οποίοι είτε θα συνεχίσουν τις σπουδές τους σε διδακτορικό επίπεδο είτε θα δραστηριοποιηθούν στο χώρο των χρηματοοικονομικών και τραπεζικών ιδρυμάτων και άλλων επιχειρήσεων του χώρου.