ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η διπλωματική εργασία (ΔΕ) για τους φοιτητές μερικής φοίτησης πραγματοποιείται στο 4ο εξάμηνο. Η διπλωματική εργασία δεν είναι υποχρεωτική για τους φοιτητές μερικής φοίτησης και μπορεί να αντικαθίσταται με 3 μαθήματα.

Η αξιολόγηση της ΔΕ στηρίζεται σε αυστηρά επιστημονικά κριτήρια που βασίζονται στην πρωτοτυπία, την εμβάθυνση και ανάλυση, τη σύνθεση και την ποιότητα. 

Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, εφόσον εγκριθεί από την εξεταστική επιτροπή, περνάει από έλεγχο κατατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στη Βιβλιοθήκη του ΟΠΑ με σκοπό να διατεθεί σε σχετικά αποθετήρια συστήματα. Όλες οι διπλωματικές εργασίες υποβάλλονται σε έλεγχο αποφυγής λογοκλοπής μέσω του λογισμικού Turnitin. Μετά τη βαθμολόγησή της, η Διπλωματική κατατίθεται από τον φοιτητή ηλεκτρονικά μέσω της διαδικασίας αυτοαρχειοθέτησης στο Ιδρυματικό Αποθετήριο «ΠΥΞΙΔΑ» της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου. Η ηλεκτρονική κατάθεση είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση του μεταπτυχιακού διπλώματος.