ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η διπλωματική εργασία (ΔΕ) για τους φοιτητές μερικής φοίτησης πραγματοποιείται στο 4ο εξάμηνο.

Για τους φοιτητές του τμήματος μερικής φοίτησης δίνεται η δυνατότητα κατά το 4ο εξάμηνο αντικατάστασης της διπλωματικής εργασίας με τρία (3) υποχρεωτικά κατ' επιλογήν μαθήματα αντί διπλωματικής τα οποία αντιστοιχούν σε τριάντα (30) Πιστωτικές Μονάδες και τα οποία είναι τα ακόλουθα:

1. Ειδικά Θέματα στη Χρηματοοικονομική

2. Ειδικά Θέματα στην Τραπεζική

3. Πληροφοριακά Συστήματα και Στρατηγικές Διαχείρισης στη Χρηματοοικονομική

Ειδικότερα θέματα που αφορούν στη συγγραφή της Δ.Ε., (όπως π.χ. χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης, γραμματοσειρά, περιεχόμενο, διάρθρωση, τρόπο παρουσίασης της εργασίας, ζητήματα βιβλιογραφίας, κ.λπ.) ορίζονται στον Οδηγό Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας ο οποίος εκδίδεται με απόφαση της Ε.Π.Σ. και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ.

Η γλώσσα συγγραφής της διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική ή η αγγλική. Όλες οι διπλωματικές εργασίες υποβάλλονται σε έλεγχο αποφυγής λογοκλοπής μέσω του λογισμικού Turnitin.

Η παρουσίαση και εξέταση της διπλωματικής εργασίας μπορεί να γίνει δια ζώσης ή με μεθόδους ψηφιακής αξιολόγησης. Ο τρόπος υποστήριξης της διπλωματικής εργασίας υποδεικνύεται από τον/ην επιβλέποντα/ουσα καθηγητή/τρια. Μετά την υποστήριξή της, καταρτίζεται πρακτικό το οποίο υπογράφεται από την εξεταστική επιτροπή και υποβάλλεται στη Γραμματεία προκειμένου να καταχωρηθεί η βαθμολογία της Δ.Ε.  Η διπλωματική εργασία, εφόσον βαθμολογηθεί επιτυχώς από την εξεταστική επιτροπή, κατατίθεται από τον φοιτητή ηλεκτρονικά μέσω της διαδικασίας αυτοαρχειοθέτησης στο Ιδρυματικό Αποθετήριο «ΠΥΞΙΔΑ» της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου. Η κατάθεση της εργασίας στη Βιβλιοθήκη αποτελεί προαπαιτούμενο για την έκδοση βεβαίωσης περάτωσης σπουδών.

Σε περίπτωση αποτυχίας στην εξέταση της διπλωματικής εργασίας, ο/η φοιτητής/τρια μπορεί να επανυποβάλει τη Δ.Ε.  για μια ακόμη φορά, όχι νωρίτερα από τρεις (3) μήνες, ούτε  αργότερα από έξι (6) μήνες. Σε περίπτωση δεύτερης αποτυχίας ο/η φοιτητής/τρια διαγράφεται από το Πρόγραμμα μετά από απόφαση της Ε.Π.Σ.