ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Κατηγορίες πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα 

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ και ΑΤΕΙ, της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής [επίπεδο έξι (6) του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4763/2020] Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών και άλλων Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου (Χρηματοοικονομικών, Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης, κ.λπ.), καθώς και Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών (Μηχανικών, Μαθηματικών, Φυσικής, Στατιστικής, Πληροφορικής κλπ).

Στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα μπορεί να γίνουν δεκτοί και υποψήφιοι με πρώτο πτυχίο διαφορετικού γνωστικού  αντικειμένου από τα παραπάνω, οι οποίοι κατέχουν ένα βασικό επίπεδο γνώσεων μαθηματικών και στατιστικής.

Κριτήρια και Διαδικασία Επιλογής

Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων είναι ο βαθμός πτυχίου και η ατομική συνέντευξη κατά την οποία συνεκτιμώνται ποιοτικά χαρακτηριστικά όπως, πανεπιστήμιο και τμήμα προέλευσης, έτη ολοκλήρωσης προπτυχιακών σπουδών, επίπεδο γνώσης αγγλικής γλώσσας, διάρκεια και είδος εργασιακής εμπειρίας (για μερικής φοίτησης τμήμα), συστατικές επιστολές από διδάσκοντες ή/και εργοδότες (για μερικής φοίτησης τμήμα). Προϋπάρχων μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές γνωστικό αντικείμενο προσμετράται θετικά.