Υποτροφίες Ελληνο-Γαλλικής Συνεργασίας για Σπουδές Master 2 στην Γαλλία Ακαδημαϊκού Έτους 2022 – 2023

H Υπηρεσία Συνεργασίας και Μορφωτικής Δράσης της Πρεσβείας της Γαλλίας, Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, με την υποστήριξη του Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας της Γαλλίας και σε συνεργασία με το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, υλοποιεί και χρηματοδοτεί, από κοινού με το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, ένα πρόγραμμα υποτροφιών Αριστείας που απευθύνεται σε αποφοίτους Ελληνικών Πανεπιστημίων για σπουδές Μεταπτυχιακού επιπέδου (Master 2) στη Γαλλία, κατ΄ εφαρμογή Κανονιστικών Διατάξεων του προγράμματος όπως εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 69481/Ζ1/06.06.2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 2887/Β΄/07.06.2022).

Η πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για το έτος 2022-2023 ξεκινάει στις 09/06/2022 και λήγει την 01/07/2022 και ώρα Eλλάδος 23:00.

Μπορεί να αναζητηθεί στους ιστοχώρους του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος (www.ifg.gr) και του IKY (www.iky.gr).

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά, στα γαλλικά, στην πλατφόρμα που είναι διαθέσιμη στον ιστοχώρο του IFG στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.ifg.gr/candidatez-2022-2023

Περαιτέρω πληροφορίες και τυχόν διευκρινίσεις, παρέχονται καθ’ όλες τις εργάσιμες ημέρες:

- από το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος (IFG) στo e-mail: bourses.master2@ifg.gr
- από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) στα τηλέφωνα 210-3726325, 210-3726330 και 210-3726370, καθώς και στο e-mail: exoterikou@iky.gr

Τεχνική υποστήριξη αναφορικά με την ηλεκτρονική αίτηση παρέχεται στο e-mail: com@ifg.gr