Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πλήρωση Μίας (1) Θέσης Ακαδημαϊκού Υποτρόφου του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης