Προκήρυξη Τριών (3) Θέσεων Εντεταλμένων Διδασκόντων του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Τριών (3) θέσεων Εντεταλμένων Διδασκόντων

του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης

της Σχολής Οικονομικών Επιστημών

του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

O Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, λαμβάνοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 30, 33, 64 και 173 του ν.4957/2022 (Α΄ 141)
 2. Την με αριθμ. Φ11/116043/Ζ2/23.09.2022 Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων  (ΑΔΑ: 6ΧΓΖ46ΜΤΛΗ-ΠΜΝ), με την οποία κατανέμονται στο Ο.Π.Α. εννέα (9) θέσεις για την πρόσληψη εντεταλμένων διδασκόντων του άρθρου 173, του ν.4957/2022 για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. Φ11/148744/Ζ2/30.11.2022 Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων  (ΑΔΑ: ΨΕΒ046ΜΤΛΗ-ΑΦΙ)
 3. Την απόφαση της Συγκλήτου του Ο.Π.Α. (συνεδρία 2η/30.09.2022/1) περί κατανομής θέσεων για την πρόσληψη εντεταλμένων διδασκόντων στο Ο.Π.Α. ακαδημαϊκού έτους  2022-2023.
 4. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, της Σχολής Οικονομικών Επιστημών (8η συνεδρίαση/02.02.2023)

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

την πλήρωση τριών (3) θέσεων Εντεταλμένων Διδασκόντων  του Τμήματος  Οικονομικής Επιστήμης  της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, στα κάτωθι γνωστικά αντικείμενα:

 • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ, για την αυτοδύναμη διδασκαλία του υποχρεωτικού μαθήματος του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Μαθηματικά για Οικονομολόγους ΙΙ», 2ου εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.
 • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ, για την αυτοδύναμη διδασκαλία του υποχρεωτικού μαθήματος του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Στατιστική ΙΙ», 2ου εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.
 • ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, για τη συνδιδασκαλία, κατά το ήμισυ, του μαθήματος επιλογής του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Μαρξιστική Οικονομική ΙΙ», 4ου εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.

Η απασχόληση θα είναι μερική δυνάμει σύμβασης Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, το κόστος της οποίας θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Ο.Π.Α., βάσει της ως άνω αναφερόμενης απόφασης κατανομής θέσεων της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η διάρκεια της απασχόλησης ορίζεται σε ένα (1) ακαδημαϊκό εξάμηνο με δυνατότητα ανανέωσης κατ’ ανώτατο όριο έως τη συμπλήρωση έξι (6) συνεχών ακαδημαϊκών εξαμήνων ή τριών (3) συνεχών ακαδημαϊκών ετών.

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Διδακτορικό Δίπλωμα στο ίδιο ή σε συναφές γνωστικό αντικείμενο με το γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης

Για την επιλογή, είναι επιθυμητή και θα ληφθεί υπόψη, η ύπαρξη:

 • Διδακτικής εμπειρίας σε ΑΕΙ εσωτερικού/εξωτερικού, συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης,
 • Δημοσιεύσεων - με έμφαση στο γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωσης θέσης - σε διεθνή περιοδικά με σύστημα κριτών , 

Κωλύματα (άρθρο 173, παράγραφος 9 του Ν. 4957/2022):

Δεν επιτρέπεται η απασχόληση ως εντεταλμένων διδασκόντων φυσικών προσώπων που έχουν μία (1) από τις ακόλουθες ιδιότητες:

 1. Ομότιμοι Καθηγητές και αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
 2. μέλη Δ.Ε.Π., Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι.,
 3. ερευνητές και λειτουργικοί επιστήμονες ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258) και λοιπών ερευνητικών οργανισμών,
 4. συνταξιούχοι του ιδιωτικού ή ευρύτερου δημόσιου τομέα,
 5. υπάλληλοι με σχέση δημόσιου δικαίου ή Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου σε φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014,
 6. φυσικά πρόσωπα που έχουν υπερβεί το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας.

Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να αποστείλουν, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος econ@aueb.gr τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση
 2. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 3. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
 4. Αντίγραφα Τίτλων Σπουδών [αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, ακολουθείται η διαδικασία των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 304 του ν. 4957/2022 (Α’ 141)]
 5. Υπόμνημα εργασιών (δεν απαιτούνται οι εργασίες)
 6. Βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας, εφόσον υπάρχει
 7. Βεβαίωση Απογραφής από τον e-ΕΦΚΑ
 8. Υπεύθυνη δήλωση (ηλεκτρονικά από το www.gov.gr)  ότι δεν εμπίπτουν σε κάποιο από τα κωλύματα της παρ. 9 του άρθρου 173 του Ν. 4957/2022

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεσμεύεται να εξασφαλίζει ίσες ευκαιρίες και δικαιώματα στην εργασία και στην εκπαίδευση.

Η Προκήρυξη αυτή να δημοσιευτεί στον ιστότοπο του Ο.Π.Α., του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης και του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και να κοινοποιηθεί στη Διεύθυνση Διοικητικού και στη Διεύθυνση Οικονομικού.