Προκήρυξη Μίας Θέσης (1) Μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, στη Βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο Γνωστικό Αντικείμενο «Μικροοικονομική»

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκηρύσσει την πλήρωση μίας θέσης μέλους Δ.Ε.Π., ως εξής:
 

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
 

Μία (1) θέση μέλους Δ.Ε.Π., στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Μικροοικονομική», (ΦΕΚ 230/Γ’/02.02.2023, αρ. προκήρυξης 12023/29.12.2022), ΚΩΔ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP32189.

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 10 Απριλίου 2023.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»  (https://apella.minedu.gov.gr).

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Oικονομικής Επιστήμης, τηλ.: 210.8203303, 210.8203416 e-mail: fsigourou@aueb.gr, ira@aueb.gr