Προκήρυξη Απονομής Βραβείων, με επιλογή, για το Ακαδ. Έτος 2019-2020 από τα Έσοδα του Κληροδοτήματος «Φαίδωνα Γ. Χατζηγεωργίου»

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών θα χορηγήσει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, οχτώ (8) χρηματικά βραβεία σε ένα αριστεύσανα άπορο απόφοιτο από κάθει Τμήμα του, που αποφοίτησε κατά το ακαδημαϊκό έτος  2018-2019 σε βάρος των εσόδων του Κληροδοτήματος «Φαίδωνα Γ. Φατζηγεωργίου». Το ποσό εκάστου βραβείου ανέρχεται σε 500,00 ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Ο.Π.Α., Πατησίων 76 – Αθήνα, Τ.Κ. 104 34, μέχρι και την 30/11/2020 και ώρα:15:00, αίτηση υποψηφιότητας συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.