Αποτελέσματα Κατατακτήριων Εξετάσεων Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης Ακαδ.Έτους 2022-23

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

TMHMA OIKONOMIKHΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

              

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΑΚΑΔ. ΈΤΟΥΣ 2022-2023

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των Κατατακτηρίων Εξετάσεων πτυχιούχων ΑΕΙ-ΤΕΙ ή Ισότιμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της  Ελλάδος ή του Εξωτερικού καθώς και των πτυχιούχων Ανώτερων Σχολών υπερδιετούς κύκλου σπουδών ακαδ. έτους 2022-2023, κατά σειρά επιτυχίας από την Επιτροπή Κατατάξεων του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης. Η κλίμακα βαθμολογίας ορίζεται από το μηδέν (0) μέχρι και το είκοσι (20). Βαθμός του κάθε μαθήματος είναι ο μέσος όρος του αθροίσματος της βαθμολογίας των δυο βαθμολογητών. Η σειρά επιτυχίας καθορίζεται από το άθροισμα της βαθμολογίας όλων των εξεταζόμενων μαθημάτων. Σύμφωνα με το νόμο 4485/2017, αρ. 74 παρ. 3, επιτυχόντες είναι όσοι έχουν συγκεντρώσει συνολική βαθμολογία τουλάχιστον 30 μονάδες και ανεξαρτήτως της επίδοσής τους στα επιμέρους μαθήματα.

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι
 (ΚΛΙΜΑΚΑ 0-20)

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι (ΚΛΙΜΑΚΑ 0-20)

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι
ΚΛΙΜΑΚΑ (0-20)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΚΑΤΆ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

9053/04.11.2022

17,00

16,00

14,50

47, 05

8948/03.11.2022

7,50

12,00

2,50

22,00

8949/03.11.2022

5,00

2,00

2,50

9,50

9808/18.11.2022

5,00

3,50

0,00

8,50

9436/10.11.2022

δεν προσήλθε

2,50

δεν προσήλθε

-

9991/22.11.2022

δεν προσήλθε

1,50

δεν προσήλθε

-

Αθήνα, 1η Μαρτίου 2023

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κατατάξεων

*

Ευάγγελος Βασιλάτος

Καθηγητής

*H υπογραφή έχει τεθεί στο αρχείο που τηρείται στη Γραμματεία.