Απονομή του Tίτλου του Επίτιμου Διδάκτορα στον Lars Peter Hansen, Καθηγητή στο Booth School of Business, University of Chicago

Η Σύγκλητος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών αποδέχεται την εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης και απονέμει στον Καθηγητή του Booth School of Business, University of Chicago, Δρ. Lars Peter Hansen, τον τίτλο του Επίτιμου Διδάκτορα του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το σχετικό απόσπασμα της Συγκλήτου είναι διαθέσιμο εδώ.