Διαδικτυακή Ενημερωτική Συνάντηση Erasmus+

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Αθήνα, 02/02/2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ 2024-2025

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Erasmus+ Κινητικότητα για σπουδές για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, ότι η διαδικτυακή τμηματική ενημερωτική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 16/02/2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:30-18:30, μέσω teams στον ακόλουθο σύνδεσμο

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2M4MzMxMDUtNjY3OS00ZTRjLTk5YzMtMDA2NjdmNGYzODll%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ad5ba4a2-7857-4ea1-895e-b3d5207a174f%22%2c%22Oid%22%3a%22fc705e2b-90b7-4e63-aed0-29f81da14bff%22%7d

Στην διαδικτυακή ενημέρωση θα δοθούν διευκρινίσεις για το πρόγραμμα και για τη διαδικασία των αιτήσεων.

Θα συμμετέχουν οι ακαδημαϊκοί συντονιστές του Τμήματος:

  • κα Ειρήνη Βουδούρη, Καθηγήτρια
  • κος Klas-Eric Soderquist, Καθηγητής
  • κος Εμμανουήλ Ζαχαριάδης, Επίκουρος Καθηγητής
  • κος Δημήτρης Ζήσης, Επίκουρος Καθηγητής

Από τη Γραμματεία του Τμήματος (Κέλλυ Βουρλούμη)

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ