Αποτελέσματα Κατατακτηρίων Εξετάσεων

Αποτελέσματα Κατατακτηρίων Εξετάσεων Τμήματος ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Ακαδ. Έτους 2023-24

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των Κατατακτηρίων Εξετάσεων πτυχιούχων ΑΕΙ, ΤΕΙ ή ισότιμων προς αυτά ΑΣΠΑΙΤΕ της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2023-2024, από την Επιτροπή Κατατάξεων του Τμήματος Στατιστικής.

Η κλίμακα βαθμολογίας για κάθε μάθημα ορίζεται από το μηδέν (0) μέχρι και το είκοσι (20). Βαθμός του κάθε μαθήματος είναι ο μέσος όρος του αθροίσματος της βαθμολογίας των δύο βαθμολογητών. Η σειρά επιτυχίας των υποψηφίων καθορίζεται από το άθροισμα της βαθμολογίας όλων των εξεταζόμενων μαθημάτων. Δεκτοί για εγγραφή είναι οι υποψήφιοι οι οποίοι έχουν συγκεντρώσει συνολική βαθμολογία, τουλάχιστον, τριάντα (30) μονάδες, ανεξαρτήτως της επίδοσής τους στα επιμέρους μαθήματα, σύμφωνα με την παρ.5α, του άρθρου 74, του ν.4485/2017 (Α΄ 114).

Α/Α Αρχικά από
ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ-ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
Αρ. Πρωτ. Αίτησης ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ Ι ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Α΄ Βαθμολογ. Β΄ Βαθμολογ. Βαθμός Α΄ Βαθμολογ. Β΄ Βαθμολογ. Βαθμός Α΄ Βαθμολογ. Β΄ Βαθμολογ. Βαθμός
1 Π.Κ.Χ. ΕΙΣ 20096-20/11/2023 20,0 20,0 20,0 10,3 11 10,7 16,0 17,0 16,5 47,2
2 Κ.Γ.Η. ΕΙΣ 20095-20/11/2023 12,0 13,0 12,5 11,1 12 11,6 16,0 16,0 16,0 40,1
3 Ν.Δ.Ι. ΕΙΣ 19501-06/11/2023 16,0 15,0 15,5 6,7 6,5 6,6 16,0 16,0 16,0 38,1
4 Λ.Α.-Τ.Ν. ΕΙΣ 19474-06/11/2023  9,0 10,0 9,5 11,5 13 12,3 16,0 16,0 16,0 37,8
5 Κ.Μ.Α. ΕΙΣ 19811-10/11/2023  11,0 11,0 11,0 12,9 14,5 13,7 12,0 13,0 12,5 37,2
6 Μ.Μ.Α. ΕΙΣ 20012-14/11/2023 8,0 9,0 8,5 6,9 6,5 6,7 13,0 13,5 13,3 28,5
7 Ε.Π.Α. ΕΙΣ 19813-10/11/2023 13,0 13,0 13,0 8,5 7,7 8,1 7,0 7,0 7,0 28,1
8 Κ.Κ.Α. ΕΙΣ 19837-10/11/2023  11,0 12,0 11,5 4,4 5 4,7 10,0 9,5 9,8 26,0
9 Κ.Κ.Π. ΕΙΣ 20032-14/11/2023 2,0 2,0 2,0 5,5 6,5 6,0 4,0 4,0 4,0 12,0
10 Π.Ι.Ε. ΕΙΣ 19765-09/11/2023 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0
11 Σ.Ε.Α. EIΣ 20097-20/11/2023  -   -   -   -   -   -  0 0 0,0 0,0
12 Β.Θ.Σ. ΕΙΣ 19317 - 02/11/2023  -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
13 Β.Α.Ι. ΕΙΣ 19993-14/11/2023   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
14 Κ.Σ.Η. ΕΙΣ 19887-13/11/2023   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 

.