Προσωρινά Αποτελέσματα Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ»
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2023 – 2024

Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» με Κωδικό ΟΠΣ 5180992 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» και κωδ. ΕΛΚΕ 113540, συγκροτήθηκαν οι Επιτροπές Πρακτικής Άσκησης ανά τμήμα οι οποίες εκδώσαν τα προσωρινά αποτελέσματα αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης της Χειμερινού Εξαμήνου Ακ. Έτους 2023 – 2024 με βάση τα κριτήρια επιλογής που έχουν οριστεί και εγκριθεί από τις Συνελεύσεις των τμημάτων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

ΒΑΣΕΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

1.       Η αξιολόγηση έγινε με βάση τα περασμένα μαθήματα και τον Μ.Ο μέχρι και την προηγούμενη εξεταστική περίοδο από την αίτηση για πρακτική άσκηση, δηλαδή την εξεταστική περίοδο του Ιουνίου 2023.

2.       Ως έτος σπουδών λογίζεται το έτος που βρίσκεστε με την έναρξη του τρέχοντος χειμερινού εξαμήνου.

3.       Η σειρά κατάταξης των επιτυχόντων δεν αποτελεί σειρά προτεραιότητας. Δηλαδή, όσοι είστε στην κατάσταση «ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΜΕ ΕΣΠΑ» έχετε λάβει επιδότηση.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ:
Οι φοιτητές/φοιτήτριες που επιθυμούν να κάνουν ένσταση και εφόσον συντρέχει λόγος ο οποίος επικαλείται τα κριτήρια αξιολόγησης, παρακαλούνται να συμπληρώσουν το ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΣΤΑΣΗΣ, να το υπογράψουν ψηφιακά μέσω gov.gr και να το αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης & Διασύνδεσης ΟΠΑ: internship@aueb.gr  με κοινοποίηση (cc) τη Γραμματεία του Τμήματος τους.

Περίοδος Υποβολής Ενστάσεων:
από 02/11/2023 μέχρι και 08/11/2023 στις 14:00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΟΠΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2023 – 2024