Χρηματοδοτική Διοίκηση ΙΙ (Ειδικά Θέματα Χρηματοδοτικής Διοίκησης)

Κωδικός: 
2511
Εξάμηνο: 
5ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Περιεχόμενο του μαθήματος: Το μάθημα Χρηματοδοτική Διοίκηση 2, επιχειρεί μία εστιασμένη προσέγγιση σε θέματα Χρηματοοικονομικού Προγραμματισμού, επιλογής Κεφαλαίων και Μορφών Χρηματοδότησης στις σύγχρονες επιχειρήσεις. Οι σπουδαστές θα πρέπει να εξοικειωθούν με την σπουδαιότητα της επιλογής Κεφαλαίων (Κεφαλαιακή Διάρθρωση) και της Διάρθρωσης Κόστους (Ανάλυση Μόχλευσης) και τα αναμενόμενα μερίσματα για τους μετόχους (Μερισματική Πολιτική). Στη συνέχεια ο σπουδαστής θα γνωρίσει τις τεχνικές και τα εργαλεία Χρηματοοικονομικού Προγραμματισμού, παράλληλα και τις βασικότερες στρατηγικές διαχείρισης του Κεφαλαίου Κίνησης. Έχοντας αποκτήσει μία ολοκληρωμένη εικόνα των βασικών εννοιών Χρηματοοικονομικής Λειτουργίας της επιχείρησης, οι σπουδαστές θα ασχοληθούν με εναλλακτικά χρηματοδοτικά εργαλεία όπως το Leasing και το Factoring, τα οποία εξετάζονται σε σχέση με τις κλασσικές μορφές χρηματοδότησης μέσω Δανειακών Συμβάσεων.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

  1. Βασιλείου, Δ. και Ηρειώτης, Ν. (2009).  Χρηματοοικονομική Διοίκηση – Θεωρία και Πρακτική, Εκδόσεις Rosili.
  2. Αποστολόπουλος, Ι. (2004). Ειδικά Θέματα Χρηματοδοτικής Διοικήσεως, Εκδόσεις Σταμούλη.