Τουριστικό Μάρκετινγκ

Κωδικός: 
5658
Εξάμηνο: 
8o
Μαθήματα Επιλογής
Διδάσκων: 

Εντεταλμένος Διδάσκοντας

Περιεχόμενο του μαθήματος: Η αναπτυξιακή πορεία του τουρισμού σε παγκόσμιο επίπεδο είναι εντυπωσιακή. Ιδιαίτερα για την Ελλάδα, ο τουρισμός αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πηγές πλούτου. Πέρα από σημαντικός κλάδος οικονομικής δραστηριότητας για την χώρα, ο τουρισμός είναι και σημαντικός εργοδότης. Τα στοιχεία αυτά καθιστούν απαραίτητη την πληρέστερη κατανόηση της τουριστικής βιομηχανίας και των μεθόδων μέσω των οποίων η διαχείριση τουριστικών επιχειρήσεων μπορεί να γίνει αποδοτικότερη. Το μάθημα του Τουριστικού Μάρκετινγκ σκοπό έχει να βοηθήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν σε βάθος τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της τουριστικής βιομηχανίας και τις ιδιαιτερότητες των τουριστικών υπηρεσιών και να γνωρίσουν τις μεθόδους εκείνες που οδηγούν σε επιτυχημένες στρατηγικές και τακτικές επιλογές μάρκετινγκ στον χώρο των τουριστικών υπηρεσιών και της στρατηγικής τοποθέτησης προορισμών.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι συμμετέχοντες θα πρέπει:

  1. Να έχουν κατανοήσει σε βάθος το φαινόμενο του τουρισμού και την ευρεία γκάμα των τουριστικών υπηρεσιών.  
  2. Να έχουν γνώση της πολυπλοκότητας της τουριστικής βιομηχανίας και των δυσκολιών στην διοίκηση της τουριστικής εμπειρίας.
  3. Να έχουν κατανοήσει τις ιδιαιτερότητες των τουριστικών υπηρεσιών και τις προσδοκίες των επισκεπτών από το τουριστικό προϊόν.
  4. Να μπορούν να καταλάβουν τη σπουδαιότητα του μάρκετινγκ, του στρατηγικού σχεδιασμού και του προγραμματισμού στην τουριστική βιομηχανία και στο μάρκετινγκ τουριστικών προορισμών.  
  5. Να είναι εξοπλισμένοι με τη γνώση εκείνη που θα τους επιτρέπει να επιλέγουν τη βέλτιστη στρατηγική ανά περίπτωση και να γνωρίζουν πώς να την υλοποιήσουν.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

  1. Ηγουμενάκης, Ν. (2013) Τουριστικό Μάρκετινγκ στη Θεωρία και Πράξη, Εκδοτικός Οίκος Αντωνακοπούλου.
  2. Βασιλειάδης, Χ. (2008), Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων και Μάρκετινγκ Τουριστικών Προορισμών, Εκδοτικός Οίκος Κλειδάριθμος.
  3. Middleton, V.T.C. (2008), Marketing in Travel and Tourism, Elsevier.
  4. Moutihno, L. (Ed) (2000), Strategic Management in Tourism, CABI Publishing..
  5. Shoemaker, S., Lewis, R.C., & Yesawich, P.C. (2007), Marketing Leadership in Travel and Tourism. Pearson-Prentice-Hall.

Τρόπος παράδοσης μαθήματος και διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι: Διαλέξεις με διαδραστικό χαρακτήρα, που συνδυάζουν αναλύσεις παραδειγμάτων και μελετών περιπτώσεων και προσκεκλημένες διαλέξεις στελεχών.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:

Γραπτή εξέταση: 80%.

Οι ερωτήσεις ζητούν εκτενείς γραπτές απαντήσεις και προϋποθέτουν καλή και σε βάθος κατανόηση του περιεχομένου του μαθήματος, χρήση αναλυτικής ικανότητας και δυνατότητα συνδυασμού των θεωριών και μοντέλων με παραδείγματα. 

Γραπτή εργασία και παρουσίαση: 20%

Οι συμμετέχοντες καλούνται να επιλέξουν μια εταιρία που δραστηριοποιείται στον τουρισμό ή έναν τουριστικό προορισμό και να αναλύσουν και να αξιολογήσουν το βαθμό επιτυχίας τους τόσο σε ένα γραπτό κείμενο όσο και σε προφορική παρουσίαση.