Σχεδιασμός Δημιουργικού και Διαφημιστικών Μηνυμάτων

Κωδικός: 
5677
Εξάμηνο: 
7ο
Μαθήματα Επιλογής

Περιεχόμενο του μαθήματος: Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει στους φοιτητές την θεωρία και την εφαρμογή της δημιουργίας διαφημιστικών μηνυμάτων. Καλύπτει ένα ευρύ πεδίο θεμάτων που περιλαμβάνουν την Δημιουργικότητα στη Διαφήμιση, τις θεωρίες για σχεδιασμό μηνυμάτων, την προσαρμογή ενός μηνύματος για τα μαζικά μέσα επικοινωνίας, καθώς και τις Στρατηγικές και Τεχνικές που χρησιμοποιούνται στα διάφορα μέσα επικοινωνίας. Το εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος είναι οργανωμένο στις εξής βασικές ενότητες:

Δημιουργικότητα: Βασικές έννοιες και θεωρίες.

Σύντομη περιήγηση στην ιστορία της Δημιουργικότητας στην Διαφήμιση.

Οπτική γλώσσα: Βασικά στοιχεία και Αρχές του Σχεδιασμού.

Τεχνικές Πειθούς: Βασικές έννοιες και θεωρίες.

Σχεδιασμός Διαφημιστικών Μηνυμάτων Ι: Θεωρητικά μοντέλα & πλαίσια, Τύποι έκκλησης

 Σχεδιασμός Διαφημιστικών Μηνυμάτων ΙΙ: Στρατηγικές σχεδιασμού μηνυμάτων, Πλαίσια υλοποίησης.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι συμμετέχοντες θα είναι ικανοί να:

•         Κατανοούν αφενός την διαδικασία ανάπτυξης διαφημιστικών μηνυμάτων, και εταίρου την σπουδαιότητα της επίδρασης που μπορεί να έχουν σε επιχειρηματικά, μάρκετινγκ ή χρηματοοικονομικά ζητήματα.

•         Αντιλαμβάνονται σε βάθος τα βασικά στοιχεία και τις αρχές σχεδιασμού ώστε να είναι σε θέση να διερευνήσουν πρωτότυπες και ευφάνταστες λύσεις σε προβλήματα του διαφημιστικού σχεδιασμού.

•         Κατανοούν νοήσουν την δομή και την συνεκτικότητα στοιχείων μιας μεγάλης ιδέας μιας διαφημιστικής καμπάνιας, και να είναι στη συνέχεια ικανοί να παρουσιάσουν πειστικά τα στοιχεία αυτά σε υποψήφιο πελάτη.

•         Γράψουν το κείμενο και να σχεδιάσουν το εικαστικό πλαίσιο  διαφημιστικών μηνυμάτων για διαφορετικά μέσα μαζικής επικοινωνίας, καθώς επίσης και να είναι ικανοί να κριτικάρουν την δουλειά τρίτων ως αποτέλεσμα της βαθύτερης κατανόησης της δημιουργικότητας στη διαφήμιση.

•         Δημιουργήσουν ένα πλήρες διαφημιστικό πλάνο (οι συμμετέχοντες σε ομάδες σαν κύρια εργασία τους θα αναπτύξουν ένα ολοκληρωμένο διαφημιστικό πλάνο, ως λύση ενός πραγματικού προβλήματος που πρέπει να επιλυθεί μέσω της διαφήμισης).

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη

W. Arens, C. Arens, M. Weigold, D. Schaefer, (2014), Αποτελεσματική Διαφήμιση, Εκδ. Rosili, Κεφ. 8 – 9.

Alan Pipes, (2008), Foundations of Art and Design, Laurence King Publishing.

Sean Hall, (2010), Αυτό σημαίνει Αυτό, Αυτό σημαίνει Εκείνο - Σημειωτική: Οδηγός Χρήσης, Εκδόσεις Δίαυλος.

Laurie Adams, (2006), Τα Μηνύματα της Τέχνης, Εκδ. Δίαυλος.

Τρόπος παράδοσης μαθήματος (κατανομή σε διαλέξεις, σεμινάρια, εργαστήρια) και διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

Η διδασκαλία περιλαμβάνει παραδόσεις με ταυτόχρονη αλληλεπίδραση με το ακροατήριο, παρουσίαση και ανάλυση μελετών περίπτωσης, παρουσίαση ομαδικών εργασιών.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:

Η αξιολόγηση κάθε φοιτητή διαμορφώνεται κατά 25% από την δοκιμασία των γραπτών εξετάσεων, 25% από την συμμετοχή σε ασκήσεις και τεστ που γίνονται κατά την διάρκεια των παραδόσεων και 50% από την παρουσίαση και παράδοση ομαδικής εργασίας.