Προγραμματισμός Ι

Κωδικός: 
8106
Εξάμηνο: 
8o
Μαθήματα Επιλογής

Περιεχόμενο του μαθήματος: Το μάθημα αποτελεί μία εισαγωγή στον προγραμματισμό χρησιμοποιώντας τη γλώσσα Java. Χωρίζεται σε δυο μέρη, όπου στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες προγραμματισμού, όπως πηγαίος κώδικας, η διαδικασία μετάφρασης, αλγόριθμοι, λογική σχεδίαση και αντικειμενοστρεφής μοντελοποίηση. Στο δεύτερο μέρος του μαθήματος διδάσκονται οι κύριες συνιστώσες του προγραμματισμού σε Java, όπως δεσμευμένες λέξεις, εντολές ελέγχου, μέθοδοι και αντικείμενα, κλάσεις, κατασκευαστές, βασικές δομές δεδομένων, εξαιρέσεις, input/output, κληρονομικότητα.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

  1. Κατανόηση των βασικών αρχών των γλωσσών προγραμματισμού: λογική σχεδίαση, μετάφραση προγραμμάτων, μεταβλητές, δομές ελέγχου, input/output.
  2. Εισαγωγή στην αντικειμενοστρεφή μοντελοποίηση και κατανόηση του αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού.
  3. Εξοικείωση με τον προγραμματισμό σε Java μέσω της κατανόησης και πρακτικής υλοποίησης προγραμμάτων σε Java.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:

Γραπτές εξετάσεις και ατομικές εργασίες (υποχρεωτικές) στη γλώσσα Java. Ο τελικός βαθμός

υπολογίζεται ως το 60% της γραπτής εξέτασης και το 40% του μέσου όρου των εργασιών.