Πρακτική Άσκηση

Κωδικός: 
5050
Εξάμηνο: 
8o
Μαθήματα Επιλογής

Περιεχόμενο του μαθήματος: Το μάθημα εντάσσεται στα πλαίσια της πρακτικής άσκησης. Η πρακτική άσκηση του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών δίνει την ευκαιρία σε φοιτητές του Τμήματος να κάνουν πρακτική άσκηση σε Επιχειρήσεις, Οργανισμούς και Τράπεζες τόσο εντός της Αττικής όσο και σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες.  Η πρακτική άσκηση είναι ευκαιρία να αποκτήσουν οι φοιτητές εργασιακή εμπειρία  στο αντικείμενο των σπουδών τους, να προετοιμαστούν για την είσοδό τους στην αγορά εργασίας και να εξοικειωθούν με τις συνθήκες στον εργασιακό χώρο. Εντάσσοντας την απόκτηση της παραπάνω εμπειρίας σε ακαδημαϊκά πλαίσια μάθησης, οι φοιτητές καλούνται να αναπτύξουν μια μελέτη περίπτωσης. Η μελέτη περίπτωσης είναι μια συγκεκριμένη μέθοδος συλλογής, ανάλυσης και παρουσίασης εμπειρικών δεδομένων και παρατηρήσεων με στόχο να περιγράψουμε ή και να εξηγήσουμε, ένα συγκεκριμένο φαινόμενο σε πραγματικό επιχειρηματικό περιβάλλον.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης σε συνδυασμό με τη μελέτη περίπτωσης  οι συμμετέχοντες θα πρέπει:

  1. Να έχουν αναπτύξει τη δυνατότητα αφομοίωσης των εννοιολογικών και θεωρητικών υποδειγμάτων, μέσω της σύνδεσής τους με το πραγματικό κόσμο των επιχειρήσεων που τους προσφέρει η πρακτική άσκηση.
  2. Να μπορούν να μεταφέρουν και να εφαρμόζουν έννοιες, θεωρίες και μοντέλα στον πραγματικό κόσμο των επιχειρήσεων.
  3. Να έχουν αναπτύξει διοικητικές ικανότητες, όπως η αναλυτική και συνθετική σκέψη, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και λήψης αποφάσεων.
  4. Να έχουν εξοικειωθεί με συνθήκες, προσεγγίσεις, γεγονότα και προβλήματα του εργασιακού χώρου.
  5. Να έχουν αναπτύξει την ικανότητα διεπιστημονικής προσέγγισης, των θεμάτων αφού η κάθε περίπτωση μπορεί να περιέχει θέματα μάρκετινγκ,  επικοινωνίας, διοίκησης, οικονομικά, ανθρώπινου δυναμικού, οργανωσιακής συμπεριφοράς κ.ά.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

  1. Corey, R.E. (1996).  The Use of Cases in Management Education, Harvard Business School Publishing, Boston, 9-376-240.
  2. Corey, R.E. (1998). Writing Cases and Teaching Notes, Harvard Business School Publishing, Boston, 9-399-077.
  3. Gentile, M.C. (1990). Twenty-Five Questions to Ask as you Begin to Develop a New Case Study, Harvard Business School Publishing, Boston, 9-391-042.
  4. Linder, J. (1994). Writing Cases: Tips and Pointers, Harvard Business School Publishing, Boston, 9-391-026.
  5. Χασσίδ, Ι. (2004). Οδηγός Σύνταξης Μελετών Περιπτώσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πρόγραμμα «ΕΨΙΛΟΝ» (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ).  http://www.unipi.gr/faculty/jhassid/odigos_MP1.pdf

Τρόπος παράδοσης μαθήματος και διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:  Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να συναντούν τους υπεύθυνους καθηγητές  μια φορά την εβδομάδα κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους για να τους συμβουλεύονται σχετικά με όλα τα στάδια ανάπτυξης της μελέτης περίπτωσης.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:
Γραπτή Μελέτη Περίπτωσης : 100%