Ποσοτικές Μέθοδοι ΙI

Κωδικός: 
5122
Εξάμηνο: 
3ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Περιεχόμενο του μαθήματος: Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει τις εξής θεματικές ενότητες: Γραμμική παλινδρόμηση και ανάλυση συσχέτισης. Πολλαπλή παλινδρόμηση και ανάπτυξη υποδειγμάτων. Ανάλυση διακύμανσης (ανάλυση διακύμανσης με ένα κριτήριο, ανάλυση διακύμανσης με δύο κριτήρια). Γενικά γραμμικά υποδείγματα. Χρήση στατιστικών προγραμμάτων (SPSS) για την ανάλυση δεδομένων. Παρουσίαση και συζήτηση πραγματικών επιχειρηματικών προβλημάτων.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή συμπλήρωση του Μαθήματος «Ποσοτικές Μέθοδοι Ι»  οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

  1.  Καταλάβουν πως ένα υπόδειγμα χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη σχέση μεταξύ των διαφόρων μεταβλητών στα πλαίσια της οικονομικής θεωρίας, πως εξειδικεύεται, και πως οι μεταβλητές διακρίνονται σε εξαρτημένες  και ανεξάρτητες 
  2. Εφαρμόζουν τις ανάλογες στατιστικές μεθόδους (είτε απλές ή πιο προχωρημένες) προκειμένου να εκτιμήσουν τις παραμέτρους του υποδείγματος
  3. Κατανοούν και αναλύουν τις εκτυπώσεις των στατιστικών προγραμμάτων και να ερμηνεύουν τα αποτελέσματα
  4. Γνωρίζουν πως σε ένα υπόδειγμα, που περιγράφει σχέσεις μεταξύ ποσοτικών μεταβλητών, μπορούν να ενσωματώσουν και ποιοτικά χαρακτηριστικά με τη χρήση των ψευδομεταβλητών
  5. Χρησιμοποιήσουν το υπόδειγμα που εκτιμήθηκε για να κάνουν προβλέψεις
  6. Αξιολογήσουν την προβλεπτική ικανότητα του υποδείγματος.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

  1.  Χαλικιάς,  Ι.  (2010).  Στατιστική: Μέθοδοι Ανάλυσης για Επιχειρηματικές Αποφάσεις, Εκδόσεις Rosili, 3η Έκδοση.
  2. Berenson M. L., Levine D. M., Szabat K.A. (2015).  Basic Business Statistics: Concepts and Applications, PEARSON (Prentice Hall), (13th Edition).

Τρόπος παράδοσης μαθήματος και διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι: Διαλέξεις με διαδραστικό χαρακτήρα, που συνδυάζουν αναλύσεις παραδειγμάτων και μελετών περιπτώσεων με τη χρήση στατιστικών προγραμμάτων. Παράλληλα γίνονται εργαστήρια στην αίθουσα των Η/Υ για την εκμάθηση και εξάσκηση ανάλυσης δεδομένων σε SPSS.

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης: Η εξέταση του μαθήματος θα γίνει μέσω μιας τελικής γραπτής εξέτασης στην θεωρία (50%) και στο εργαστήριο στη χρήση SPSS (50%).