Ποσοτικές Μέθοδοι Ι

Κωδικός: 
5151
Εξάμηνο: 
2ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Περιεχόμενο του μαθήματος: Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει τις εξής θεματικές ενότητες: Είδη Στατιστικών δεδομένων. Πηγές και μέθοδοι συλλογής δεδομένων. Τρόποι παρουσίασης δεδομένων (κατανομές, πίνακες, διαγράμματα). Βασικά χαρακτηριστικά αριθμητικών δεδομένων (τάση, διασπορά, ασυμμετρία). Εισαγωγικές έννοιες στις πιθανότητες και κατανομές πιθανοτήτων (κανονική κατανομή, διωνυμική κατανομή, κατανομή Poisson). Εκτιμητική (κατανομές δειγματοληψίας και διαστήματα εμπιστοσύνης). Έλεγχοι υποθέσεων (έλεγχος μέσου, έλεγχος ποσοστού, έλεγχος διαφοράς δύο μέσων, έλεγχος διαφοράς δύο ποσοστών, έλεγχος λόγου δύο διακυμάνσεων, έλεγχος ανεξαρτησίας ιδιοτήτων).

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος «Ποσοτικές Μέθοδοι Ι»  οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

  1.  Καταλάβουν τις βασικές έννοιες των τρόπων μέτρησης σε κατάλληλη κλίμακα των πληροφοριών που συναντώνται σε επιχειρηματικά προβλήματα και των μεθόδων διαχείρισης αυτών των αριθμητικών (ποσοτικών) πληροφοριών
  2. Εκτελούν αναλύσεις των δεδομένων με τη βοήθεια των υπολογιστών και των σχετικών προγραμμάτων και συγκεκριμένα με το SPSS
  3. Προβαίνουν σε  εκτεταμένες αναλύσεις αριθμητικών δεδομένων στα πλαίσια των εργαστηρίων, των γραπτών εργασιών και της διπλωματικής εργασίας
  4. Εμπεδώσουν τις βασικές έννοιες των μεθόδων ανάλυσης και να είναι σε θέση να κατανοήσουν τις προχωρημένες μεθόδους των επομένων εξαμήνων.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

  1. Χαλικιάς Ιωάννης (2010)., Στατιστική: Μέθοδοι Ανάλυσης για Επιχειρηματικές Αποφάσεις, Εκδόσεις Rosili, 3η Έκδοση.
  2.  Berenson M. L., Levine D. M., Szabat K.A. (2015)., Basic Business Statistics: Concepts and Applications, PEARSON (Prentice Hall),(13th Edition).

Τρόπος παράδοσης μαθήματος και διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:
Διαλέξεις με διαδραστικό χαρακτήρα, που συνδυάζουν αναλύσεις παραδειγμάτων και μελετών περιπτώσεων με τη χρήση στατιστικών προγραμμάτων. Παράλληλα γίνονται εργαστήρια στην αίθουσα των Η/Υ για την εκμάθηση και εξάσκηση ανάλυσης δεδομένων σε SPSS.

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης:

Η εξέταση του μαθήματος θα γίνει μέσω μιας τελικής γραπτής εξέτασης στην θεωρία (70%) και στο εργαστήριο στη χρήση SPSS (30%).