Πολιτική Προϊόντος

Κωδικός: 
5624
Εξάμηνο: 
6ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Περιεχόμενο του μαθήματος: Το προϊόν (είτε το υλικό αγαθό, είτε η άυλη υπηρεσία) αποτελεί ένα πολύ βασικό στοιχείο του μείγματος Μάρκετινγκ. Το παρόν μάθημα αναλύει σε βάθος έννοιες που αφορούν στην πολιτική προϊόντος της επιχείρησης, με στόχο οι φοιτητές να οικοδομήσουν γνώση, η οποία, αφενός, βασίζεται σε ισχυρά θεωρητικά θεμέλια και την οποία, αφετέρου, θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν σε πρακτικό επίπεδο, σε διάφορους κλάδους παραγωγής προϊόντων και παροχής υπηρεσιών, που θα εργασθούν. Συγκεκριμένα, η ύλη του μαθήματος καλύπτει (α) γενικές έννοιες πολιτικής προϊόντος, (β) μοντέλα διοίκησης χαρτοφυλακίου προϊόντων, (γ) καινοτομία και ανάπτυξη νέων προϊόντων, (δ) διοίκηση επωνυμίας, (ε) κατάργηση προϊόντων από επιχειρήσεις παραγωγής καταναλωτικών και βιομηχανικών προϊόντων και από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και (στ) διοίκηση ποικιλίας προϊόντων στο ράφι καταστημάτων λιανικής πώλησης.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση των διαλέξεων του παρόντος μαθήματος, οι φοιτητές θα πρέπει:

  1. Να γνωρίζουν σε βάθος το θεωρητικό υπόβαθρο των καλυπτόμενων εννοιών της πολιτικής προϊόντος, των μοντέλων διοίκησης χαρτοφυλακίου προϊόντων, της διαδικασίας ανάπτυξης νέων προϊόντων, της διοίκησης επωνυμίας, της διαδικασίας κατάργησης προϊόντων και της διοίκησης ποικιλίας προϊόντων στον κλάδο του λιανεμπορίου,
  2. Να συνδυάζουν, με τρόπο κριτικό, στοιχεία του θεωρητικού υποβάθρου της καλυπτόμενης ύλης,
  3. Να είναι σε θέση να εφαρμόζουν το σχετικό θεωρητικό υπόβαθρο σε στρατηγικές και τακτικές αποφάσεις πολιτικής προϊόντος, που θα κληθούν να λάβουν στους χώρους εργασίας τους,
  4. Να μπορούν να γνωμοδοτούν με τρόπο τεκμηριωμένο στους χώρους εργασίας τους, όσον αφορά στην οικοδόμηση ενός χαρτοφυλακίου προϊόντων που θα είναι ισορροπημένο, θα ικανοποιεί τις ανάγκες του πελάτη και θα συμπλέει με τους στόχους της επιχείρησης.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

  1. Αυλωνίτης, Γ. και Παπασταθοπούλου, Π. (2004). Αποτελεσματική Διοίκηση Χαρτοφυλακίου Προϊόντων και Υπηρεσιών, Εκδόσεις Σταμούλη.
  2. Kapferer, J. N. (2012). The New Strategic Brand Management: Advanced Insights and Strategic Thinking, 5th Edition, Kogan Page, London.

Τρόπος παράδοσης μαθήματος: Διαλέξεις που αναλύουν τις καλυπτόμενες έννοιες, βάσει θεωρίας, παραδειγμάτων και μελετών περιπτώσεων πρακτικών εφαρμογών.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:  Η αξιολόγηση του μαθήματος βασίζεται σε γραπτή εξέταση (με βαρύτητα 100%). Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα εκπόνησης προαιρετικής γραπτής εργασίας.