Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης

Κωδικός: 
5225
Εξάμηνο: 
5ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Περιεχόμενο του μαθήματος: Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει τις παρακάτω βασικές θεματικές ενότητες: Ο ρόλος και η σημασία της πληροφορικής στους οργανισμούς, τα πληροφοριακά συστήματα στους οργανισμούς, πληροφοριακά συστήματα υποστήριξης του μάνατζμεντ και της λήψης αποφάσεων, πληροφοριακά συστήματα υποστήριξης ενδοεπιχειρησιακών λειτουργιών, προηγμένα διεπιχειρησιακά πληροφοριακά συστήματα, ηλεκτρονικό εμπόριο και καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα, κινητά, ασύρματα και διάχυτα πληροφοριακά συστήματα, συστήματα επιχειρηματικής ευφυΐας και διαχείριση επιχειρηματικής απόδοσης, στρατηγικά πληροφοριακά συστήματα για καινοτομία και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, σχεδιασμός και απόκτηση πληροφοριακών συστημάτων, διαχείριση και έλεγχος πληροφοριακών πόρων, ο ρόλος της πληροφορικής στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας.

 

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές το ρόλο και τη σημασία της πληροφορικής στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς. Έμφαση δίνεται στη συμβολή των τεχνολογιών στην αποτελεσματική λειτουργία και διοίκηση. Οι φοιτητές θα γνωρίσουν τους διαφορετικούς τύπους και κατηγορίες πληροφοριακών συστημάτων, τα είδη υποστήριξης που παρέχουν σε κάθε κύρια επιχειρησιακή λειτουργία. Επίσης θα κατανοήσουν τις τεχνικές και τεχνολογίες αξιοποίησης επιχειρηματικών δεδομένων και στήριξης επιχειρηματικών αποφάσεων. Εξηγείται και επιδεικνύεται παραδειγματικά η χρήση καινοτομικών τεχνολογιών με έμφαση στο ηλεκτρονικό εμπόριο και τα διάχυτα πληροφοριακά συστήματα, καθώς και ο στρατηγικός ρόλος της πληροφορικής. Τέλος οι φοιτητές μαθαίνουν βασικές έννοιες και τεχνικές σχετικές με το στρατηγικό σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την απόκτηση νέων τεχνολογιών και συστημάτων, και θεμελιώνουν αντίληψη για τον ευρύτερο αντίκτυπο της πληροφορικής στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.