Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης

Κωδικός: 
5225
Εξάμηνο: 
5ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Διδάσκων: 

Περιεχόμενο του μαθήματος: : Σκοπός του μαθήματος είναι να παρέχει στους φοιτητές μια ολοκληρωμένη εικόνα της σημασίας και των εφαρμογών που έχουν τα διάφορα είδη πληροφοριακών συστημάτων στα πλαίσια ενός σύγχρονου οργανισμού. Έμφαση δίνεται σε συστήματα βάσεων δεδομένων, εργαλεία στήριξης αποφάσεων, τεχνικές αυτόματης κατηγοριοποίησης δεδομένων και οντοτήτων μηχανές αναζήτησης, συστήματα γραφικής απεικόνισης δεδομένων, καθώς και σε συστήματα που χρησιμοποιούν τεχνικές μηχανικής μάθησης και τεχνητής νοημοσύνης. Για κάθε εξεταζόμενο είδος πληροφοριακού συστήματος, οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να εκτεθούν και να πειραματιστούν με σχετικά εργαλεία λογισμικού και πραγματικά δεδομένα, ώστε να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία. Επίσης, Το μάθημα παρουσιάζει τον ρόλο και την σημασία του προγραμματισμού στο ευρύτερο πλαίσιο της διαχείρισης πληροφορίας, μέσα από τη χρήση της γλώσσας προγραμματισμού Python. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε εργαλεία, δεδομένα, και εφαρμογές από τον ευρύτερο χώρο του Μάρκετινγκ.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει:

  • Να είναι εξοικειωμένοι με τα βασικά είδη πληροφοριακών συστημάτων και να έχουν αποκτήσει την ικανότητα να επιλέγουν το κατάλληλο είδος συστήματος για μια δοθείσα εφαρμογή, με ιδιαίτερη έμφαση σε εφαρμογές από τον χώρο του Μάρκετινγκ.
  • Να έχουν αποκτήσει εμπειρία με την χρήση συγκεκριμένων πακέτων λογισμικού και δεδομένων σχετικών με τα διάφορα είδη πληροφοριακών συστημάτων που καλύπτονται στο μάθημα.
  • Να έχουν κατανοήσει τον ρόλο και τη σημασία του προγραμματισμού για την διαχείριση της πληροφορίας σε έναν οργανισμό.
  • Να έχουν εκτεθεί σε συγκεκριμένες βιβλιοθήκες λογισμικού της γλώσσας προγραμματισμού Python που υλοποιούν και αυτοματοποιούν θεμελιώδεις λειτουργίες των πληροφοριακών συστημάτων που καλύπτονται στο μάθημα.