Μάρκετινγκ Κοινωνικών Επιχειρήσεων και μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών

Κωδικός: 
5678
Εξάμηνο: 
8o
Μαθήματα Επιλογής

Περιεχόμενο του μαθήματος: Ο σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει τη συνεισφορά και τη λειτουργία του μάρκετινγκ στο χώρο των κοινωνικών επιχειρήσεων και των μη κερδοσκοπικών οργανισμών. Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει τις ακόλουθες θεματικές ενότητες: Κατηγοριοποίηση κοινωνικών επιχειρήσεων και μη κερδοσκοπικών οργανισμών, περιγραφή της συνεισφοράς και της σημασίας του μάρκετινγκ για τις εν λόγω επιχειρήσεις και οργανισμούς, δημιουργία ενός σχεδίου μάρκετινγκ (marketing plan), ειδικά θέματα μάρκετινγκ.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι σε θέση να κατανοήσουν:

  1. Την έννοια της κοινωνικής επιχειρηματικότητας καθώς και των μη-κερδοσκοπικών οργανισμών.
  2. Τη συνεισφορά και τη λειτουργία του μάρκετινγκ στο χώρο των κοινωνικών επιχειρήσεων και των μη κερδοσκοπικών οργανισμών.
  3. Τα στάδια στη δημιουργία ενός σχεδίου μάρκετινγκ.
  4. Ειδικά θέματα όπως ο εθελοντισμός, η προσέλκυση πόρων, ο εθελοντισμός, το cause related marketing και το κοινωνικό μάρκετινγκ.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

  1. Κυριακίδου, Ο. και Σαλαβού, Ε. (2014), Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, Rosili, Αθήνα.
  2. Brooks, A.C. (2010), Κοινωνική Επιχειρηματικότητα: Μια Σύγχρονη Προσέγγιση στη Δημιουργία Κοινωνικού Κεφαλαίου, Ίων-Έλλην, Αθήνα.

Τρόπος παράδοσης μαθήματος και διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι: Διαλέξεις με διαδραστικό χαρακτήρα, μελέτες περιπτώσεων, παρουσίαση ομαδικών εργασιών, επισκέψεις από καταξιωμένα στελέχη της αγοράς.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:

Γραπτή εξέταση: 100%.

Οι ερωτήσεις ζητούν εκτενείς γραπτές απαντήσεις και προϋποθέτουν καλή και σε βάθος κατανόηση του περιεχομένου του μαθήματος, χρήση αναλυτικής ικανότητας και δυνατότητα συνδυασμού των θεωριών και μοντέλων με παραδείγματα. 

Γραπτή εργασία: Προαιρετική

Η εργασία είναι ομαδική και βασίζεται σε εκτενή επισκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας ή στην παρουσίαση της στρατηγικής μάρκετινγκ μιας κοινωνικής επιχείρησης ή ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού. Η εργασία είναι προαιρετική και, εφόσον πραγματοποιηθεί, μπορεί να συμβάλλει στην προσθήκη έως και 2 βαθμών στον τελικό βαθμό του φοιτητή.