Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων

Κωδικός: 
5668
Εξάμηνο: 
7ο
Μαθήματα Επιλογής

Περιεχόμενο του μαθήματος: Ο κλάδος παραγωγής αγροτικών προϊόντων και τροφίμων είναι σημαντικός για την εθνική οικονομία μιας χώρας. Ειδικότερα για την Ελλάδα, ο εν λόγω κλάδος είναι εξαιρετικής σημαντικότητας για δυο, τουλάχιστον, λόγους. Πρώτον, η προικισμένη ελληνική φύση προσφέρει αγροτικά προϊόντα που είναι είτε μοναδικά (με την έννοια ότι δεν παράγονται σε άλλη χώρα του πλανήτη), είτε αισθητά υψηλότερης ποιότητας, εν συγκρίσει με αντίστοιχα προϊόντα που παράγονται σε άλλες χώρες. Δεύτερον, συνδυάζοντας την παράδοση, την τεχνογνωσία και το μεράκι, πολλές ελληνικές επιχειρήσεις τυποποίησης αγροτικών προϊόντων και παραγωγής τυποποιημένων τροφίμων, παράγουν υψηλής ποιότητας τυποποιημένο προϊόν. Το παρόν μάθημα καλύπτει θέματα που αφορούν (α) στα χαρακτηριστικά του αγροτικού προϊόντος και της παραγωγής του, (β) την επίδραση του μάκρο- και του μίκρο-οικονομικού περιβάλλοντος στη ζήτηση αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, (γ) τη σημασία της λειτουργείας της φυσικής διανομής στον κλάδο και (δ) σε θέματα προϊόντος, τιμολόγησης, προβολής, διανομής και συμπεριφοράς καταναλωτή σε συγκεκριμένους τομείς παραγωγής, όπως τα γαλακτοκομικά προϊόντα, το ελαιόλαδο και ο οίνος.       

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση των διαλέξεων του παρόντος μαθήματος, οι φοιτητές θα πρέπει:

  1. Να γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες του αγροτικού προϊόντος ως πρώτη ύλη και τις προεκτάσεις των εν λόγω ιδιαιτεροτήτων για την τυποποίηση, τη διανομή, την προβολή και την τιμολόγηση αγροτικών προϊόντων,
  2. Να περιγράφουν το σημαντικότατο θετικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η κατηγορία αγροτικών προϊόντων στη διαμόρφωση της εικόνας ενός καταστήματος τύπου σουπερμάρκετ,
  3. Να αντιλαμβάνονται την υψηλή ποιότητα του ελληνικού αγροτικού προϊόντος και του ελληνικού τυποποιημένου τροφίμου,
  4. Να κατανοούν τις εξαγωγικές ευκαιρίες που προσφέρει το υψηλής ποιότητος ελληνικό αγροτικό προϊόν και το υψηλής ποιότητος ελληνικό τυποποιημένο τρόφιμο,
  5. Να γνωρίζουν σε βάθος τη συμπεριφορά του καταναλωτή, όσον αφορά στα κριτήρια αναζήτησης, αξιολόγησης και αγοράς αγροτικών προϊόντων και τροφίμων,
  6. Να μπορούν να ανατρέχουν στην (και να χρησιμοποιούν τη) γνώση που απέκτησαν, σε περίπτωση που θα εργασθούν σε επιχείρηση τυποποίησης αγροτικών προϊόντων ή σε επιχείρηση παραγωγής τυποποιημένων τροφίμων.      

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

  1. Καμενίδης, Χ. (2010). Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων, Εκδόσεις Κυριακίδη.
  2. Kohls, R. L. and Uhl, J. N. (2002). Marketing of Agricultural Products, 9th edition, Prentice Hall, Upper Saddle River, USA.

Τρόπος παράδοσης μαθήματος: Διαλέξεις που αναλύουν τις καλυπτόμενες έννοιες, βάσει θεωρίας, παραδειγμάτων και μελετών περιπτώσεων πρακτικών εφαρμογών.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:  Η αξιολόγηση του μαθήματος βασίζεται σε γραπτή εξέταση (με βαρύτητα 100%).