Λογιστική Ι

Κωδικός: 
5513
Εξάμηνο: 
3ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Διδάσκων: 

Περιεχόμενο του μαθήματος:

Σκοπός του μαθήματος είναι να εμπεδώσουν οι φοιτητές τις βασικές έννοιες και τεχνικές της λογιστικής. Τα θέματα τα οποία καλύπτονται είναι τα ακόλουθα: Χρηματοοικονομικές καταστάσεις, καταχώρηση λογιστικών γεγονότων, λογιστικό κύκλωμα, πάγια στοιχεία του ενεργητικού, αποθέματα, εγγραφές προσαρμογής.