Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων

Κωδικός: 
5133
Εξάμηνο: 
3ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Περιεχόμενο του μαθήματος: Το μάθημα αυτό εισάγει τους φοιτητές στην επιχειρησιακή έρευνα, και αποβλέπει να παρουσιάσει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και την εφαρμογή της σε περίπλοκα επιχειρηματικά προβλήματα. Συγκεκριμένα, ασχολείται με τη δημιουργία εννοιολογικών υποβάθρων, μαθηματικών προτύπων (π.χ. μοντέλα, μεθοδολογίες, τεχνικές, έννοιες, συστήματα κ.α.) και την ανάπτυξη εργαλείων που μας βοηθούν στην συστηματική ανάπτυξη και εφαρμογή της αναλυτική ικανότητας για λήψη αποφάσεων. Επίσης, συνδέει αυτή την ικανότητα με τις διοικητικές ικανότητες και τη γνώση της τεχνολογίας, ενώ παράλληλα δίνει πρότυπα παραδείγματα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων σε πραγματικές περιπτώσεις επιχειρήσεων. Το μάθημα δίνει έμφαση στην εξέταση και κατανόηση διάφορων μοντέλων, τις εφαρμογές τους στους διάφορους τομείς της επιχείρησης, τη διαισθητική και οικονομική τους σημασία στη λήψη αποφάσεων και την αξιοποίηση της πληροφορικής στη λήψη αποφάσεων. Το μάθημα καλύπτει 3 κύριες κατηγορίες μοντέλων, ήτοι Γραμμικός Προγραμματισμός, Ακέραιος Προγραμματισμός και Δέντρα Αποφάσεων, ενώ παράλληλα γίνεται αναφορά σε μοντέλα Προσομοίωσης και Πολυκριτηριακής Ανάλυσης. Σε κάθε ενότητα ο φοιτητής, εκτός από την μεθοδολογία, θα εκτεθεί σε μία σειρά από εφαρμογές λογισμικού βασισμένες στο Microsoft Excel και θα έχει την ευκαιρία να εφαρμόσει τις γνώσεις του σε διάφορα προβλήματα.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει:

  1. Να διατυπώνουν ένα πρόβλημα απόφασης (αντικειμενική συνάρτηση, παράμετροι και μεταβλητές απόφασης) σε ένα ευρύ φάσμα επιχειρησιακών προβλημάτων.
  2. Να επιλέγουν την κατάλληλη τεχνική επίλυσης ενός προβλήματος απόφασης ανάλογα με τη φύση του, τα διαθέσιμα δεδομένα, την υπάρχουσα τεχνολογική υποδομή.
  3. Να διατυπώνουν μοντέλα και μαθηματικά υποδείγματα.
  4. Να πραγματοποιούν αναλύσεις ευαισθησίας και να διερευνά με συστηματικό τρόπο εναλλακτικές αποφάσεις.
  5. Να χρησιμοποιούν για τη μοντελοποίηση, την ανάλυση και την επίλυση προβλημάτων το Microsoft Excel ή/και άλλες εμπορικές ή ανοιχτού τύπου εφαρμογές λογισμικού (π.χ. Excel Solver, Precision Tree, Expert Choice, @Risk κ.α.)

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

  1. Πραστάκος, Γ.  (2002). Διοικητική Επιστήμη: Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων στην Κοινωνία της Πληροφορίας, Εκδόσεις Σταμούλη.
  2. Πραστάκος, Γ.  (2005). Διοικητική Επιστήμη στην Πράξη: Εφαρμογές στη Σύγχρονη Επιχείρηση, Εκδόσεις Σταμούλη.
  3. Balakrishnan N. and Render B. (2012). Managerial Decision Modeling with Spreadsheets, Pearsons, USA.

Τρόπος παράδοσης μαθήματος και διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

Διαλέξεις για τη θεωρία, τη μοντελοποίηση και την εφαρμογή των μεθόδων και τεχνικών για την επίλυση προβλημάτων.

Εργαστήριο για τη εισαγωγή στη χρήση του σχετικού λογισμικού.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης

Γραπτή εξέταση: 70%.

Επίλυση ασκήσεων που προϋποθέτουν την κατανόηση των διαφορετικών θεματικών περιοχών του μαθήματος και αναλυτική ικανότητα.

Εργαστηριακή εξέταση: 30%

Επίλυση ασκήσεων με χρήση εμπορικού και ανοιχτού τύπου λογισμικού.