Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

Κωδικός: 
2464
Εξάμηνο: 
8o
Μαθήματα Επιλογής
Διδάσκων: 

Περιεχόμενο του μαθήματος: Το μάθημα εξοικειώνει τους εκπαιδευόμενους με ποικίλες έννοιες του κοινωνικού επιχειρείν, όπως:

 1. Κοινωνική οικονομία-κοινωνική επιχειρηματικότητα
 2. ∆ιαφορές παραδοσιακής επιχειρηματικότητας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας
 3. Σχεδιάζοντας τη νέα κοινωνική επιχείρηση
 4. Κοινωνική ηγεσία
 5. Προκλήσεις και κίνδυνοι της καινοτομίας στις κοινωνικές επιχειρήσεις
 6. Πρακτικές κοινωνικών επιχειρήσεων στο Ελληνικό και ∆ιεθνές περιβάλλον

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές / φοιτήτριες θα:

 • κατανοούν  βασικές έννοιες κοινωνικής επιχειρηματικότητας
 • διαθέτουν γνώσεις και δεξιότητες για τη δημιουργία και διοίκηση κοινωνικών επιχειρήσεων
 • είναι σε θέση να αξιολογούν κριτικά πρακτικές που υιοθετούν οι κοινωνικές επιχειρήσεις στο ελληνικό και διεθνές περιβάλλον
 • μπορούν να αξιοποιούν μοντέλα, τεχνικές και εργαλεία στην πράξη

Περιεχόμενο του μαθήματος  

Το μάθημα εξοικειώνει τους εκπαιδευόμενους με πλήθος εννοιών κοινωνικού επιχειρείν, όπως:

 • Κοινωνική οικονομία- κοινωνική επιχειρηματικότητα
 • Κοινωνική έναντι συμβατικής επιχειρηματικότητας
 • Σχεδιασμός νέας κοινωνικής επιχείρησης
 • Κοινωνική ηγεσία
 • Προκλήσεις και τάσεις στο κοινωνικό επιχειρείν
 • Επιχειρηματικά μοντέλα κοινωνικών επιχειρήσεων στο ελληνικό και διεθνές περιβάλλον

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη

 • Κυριακίδου Ο. και Σαλαβού Ε. (2014). Κοινωνική Επιχειρηματικότητα. Αθήνα: εκδόσεις Rosili.
 • Brooks, A.C. (2010). Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, μετάφραση Σοκοδήμος Α. Αθήνα: εκδόσεις Έλλην.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Διαλέξεις θεωρητικού / πρακτικού μέρους και παρουσιάσεις φοιτητών / φοιτητριών

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης

Γραπτή εξέταση και υποχρεωτική εργασία