Θέματα Επιχειρησιακής Πολιτικής και Στρατηγικής

Κωδικός: 
2812
Εξάμηνο: 
7ο
Μαθήματα Επιλογής

Περιεχόμενο του μαθήματος: Το μάθημα θα προσπαθήσει να προσεγγίσει μια πληθώρα στρατηγικών θεμάτων που απασχολούν κάθε επιχείρηση. Ενδεικτικά θα αναπτύξουμε:

  • Νεότερες απόψεις για τη Στρατηγική (πχ τι δημιουργήθηκε μετά τον Michael Porter;)
  • γιατί ακόμα και οι πιο αξιοθαύμαστες επιχειρήσεις και τα πιο ικανά στελέχη συχνά λαμβάνουν

καταστροφικές αποφάσεις στρατηγικής;

  • Διαχείριση Στρατηγικών αλλαγών
  • Πως μπορεί μια επιχείρηση να καινοτομήσει στρατηγικά;
  • Πως μπορεί μια επιχείρηση να γίνει ένας δημιουργικός μιμητής; Ποια η διαδικασία; Ποια τα προβλήματα; o Εταιρική Διακυβέρνηση και Στρατηγική
  • Κλαδικές Συναθροίσεις (IndustryClusters): Πως δημιουργούνται οι μηχανισμοί αυτοί ενίσχυσης της

επιχειρηματικότητας αλλά και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων που εντάσσονται σ’ αυτές;

  • Κλάδος των Συμβούλων Επιχειρήσεων (ManagementConsultingIndustry): Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του και πως τμηματοποιείται;
  • Συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα (Public-PrivatePartnerships): o Διαχείριση Εταιρικής Φήμης (ReputationManagement):
  • Διαχείριση Επιχειρησιακών Διαδικασιών (ProcessManagement)

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

Παπαδάκης Βασίλης, Επίκαιρα Θέματα Στρατηγικής των Επιχειρήσεων: Εκδόσεις Μπένου, 2009.

Το βιβλίο καλύπτει τις βασικές απαιτήσεις του μαθήματος, δίνοντας ταυτόχρονα την Διεθνή αλλά και την Ελληνική διάσταση στα Επίκαιρα θέματα της Επιχειρησιακής Στρατηγικής.

Επιπλέον, μέρος της ύλης καλύπτεται από τις σημειώσεις του μαθήματος οι οποίες υπάρχουν στη σελίδα του μαθήματος στο e-Class. Επίσης οι διαφάνειες των διαλέξεων του κ. Παπαδάκη υπάρχουν στην ιστοσελίδα του (www.aueb.gr/users/papadakis).

Τρόπος παράδοσης μαθήματος και διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

Τις περισσότερες φορές το μάθημα θα εξελίσσεται σαν μια συζήτηση που συνήθως θα βασίζεται σε συγκεκριμένες μελέτες περιπτώσεων (πχ KPMG, Enron, OTE,). Αυτές θα σας δίνονται συνήθως εκ των προτέρων έτσι ώστε να έχετε την δυνατότητα να τις μελετάτε πριν από το μάθημα στο οποίο και θα συζητηθούν.