Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Κωδικός: 
4116
Εξάμηνο: 
8o
Μαθήματα Επιλογής

Περιεχόμενο του μαθήματος: Σκοπός του μαθήματος είναι να διδάξει στον φοιτητή τη συμβολή του Ευρωπαϊκού Δικαίου στη ρύθμιση της οικονομίας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέσω του μαθήματος, ο φοιτητής εξοικειώνεται με τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις ρυθμίσεις που παράγονται από τα όργανά της, τις πολιτικές και δράσεις που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της διαδικασίας ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Τα θέματα του μαθήματος καλύπτουν τόσο τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά της ευρωπαϊκής έννομης τάξης, όσο και τις βασικές οικονομικές ρυθμίσεις που διέπουν τη διαδικασία οικονομικής ολοκλήρωσης. Το μάθημα προσφέρει μια συνολική και συστηματική εικόνα του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο διαιρείται σε δύο μέρη, στο συνταγματικό και στο οικονομικό δίκαιο της Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, το μάθημα επικεντρώνεται στον σκοπό, τις αξίες, τις αρμοδιότητες, τις πηγές του δικαίου της Ένωσης, στα θεσμικά όργανα και την παραγωγή των κανόνων, τις οικονομικές ελευθερίες και τα καθεστώς ελεύθερου ανταγωνισμού της Ένωσης.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι συμμετέχοντες θα πρέπει:

  1. Να έχουν κατανοήσει σε βάθος τους ιστορικούς λόγους διαμόρφωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά αυτής, τις πολιτικές και δράσεις της, προπάντων των σκοπό και τις αξίες της.
  2. Να έχουν κατανοήσει τις πολυεπίπεδες σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), της ΕΕ και των διεθνών οργανισμών, των ιδιωτών με την EE.
  3. Να κατανοούν τις θεσμικές εξελίξεις στο ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, τις επιπτώσεις των κανόνων της ΕΕ στα κράτη μέλη και στις επιχειρήσεις.

                    Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

  1. Πλιάκος Α., Το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2012), εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη.
  2. Μαραβέγιας Ν., (επιμέλεια), Ευρωπαϊκή Ένωση (2016), εκδόσεις Κριτική.
  3. Schütze R., European Union Law (2015), Cambridge University Press.

Τρόπος παράδοσης μαθήματος και διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι: Διαλέξεις με διαδραστικό χαρακτήρα, που συνδυάζουν αναλύσεις παραδειγμάτων και μελετών περιπτώσεων και διεξαγωγή δύο προόδων αξιολογικού, πρακτικού και μαθησιακού χαρακτήρα.

        Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:

Γραπτή εξέταση: 70%.

Οι ερωτήσεις ζητούν 1) εκτενείς γραπτές απαντήσεις και προϋποθέτουν καλή και σε βάθος κατανόηση του περιεχομένου του μαθήματος, 2) χρήση αξιολογικής ικανότητας εννοιών, ρυθμιστικών συνόλων και νομολογιακών εφαρμογών, 3) να δοθούν λύσεις σε μελέτες περιπτώσεων.

Πρόοδοι: 30%

Δύο πρόοδοι, έκαστη με τέσσερις ερωτήσεις θεωρητικού, αξιολογικού και πρακτικού χαρακτήρα, ζητούν από τους συμμετέχοντες να πιστοποιήσουν την κατανόηση των διαλέξεων, όσον αφορά τη θεωρία, την αξιολόγηση των ρυθμίσεων και των πρακτικών εφαρμογών τους.