Εταιρική Επικοινωνιακή Στρατηγική

Κωδικός: 
5738
Εξάμηνο: 
5ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Περιεχόμενο του μαθήματος: Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει τις εξής βασικές θεματικές ενότητες:

 1. Σκοπός, Ρόλος και Λειτουργία της Εταιρικής Επικοινωνίας.
 2. Διαχείριση της επικοινωνίας με τις Ομάδες Κοινού.
 3. Εταιρική Ταυτότητα, Εικόνα και Φήμη και
  Διαχείριση της Εταιρικής Οπτικής Ταυτότητας
 4. Επικοινωνιακή Στρατηγική
 5. Έρευνα και Αξιολόγηση της εταιρικής επικοινωνίας
 6. Σχεδιασμός επικοινωνιακής καμπάνιας.
 7. Προγραμματισμός έργου, για την παρακολούθηση επικοινωνιακής καμπάνιας με χρήση λογισμικού (MsProject) .
 8. Επικοινωνία με τους Εργαζόμενους
 9. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.
 10. Κοινωνικά μέσα και εταιρική επικοινωνία.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι συμμετέχοντες θα πρέπει:

 1. Να κατανοήσουν την λειτουργία καθώς και την σημαντικότητα της εταιρικής επικοινωνίας σε μια επιχείρηση ή έναν οργανισμό.
 2. Να αναγνωρίσουν και να διαχειριστούν τις διάφορες ενδιαφερόμενες ομάδες για επικοινωνία της επιχείρησης ή του οργανισμού.
 3. Να αναγνωρίζουν και να περιγράφουν τις βασικές διαστάσεις, που χαρακτηρίζουν και διαφοροποιούν  τις έννοιες της εταιρικής ταυτότητας, εικόνας και φήμης, στα πλαίσια ενός οργανισμού/επιχείρησης.
 4. Να αναγνωρίζουν και να αναλύουν τα συστατικά στοιχεία της εταιρικής οπτικής ταυτότητας και να σχεδιάζουν διαδικασίες για την αποτελεσματική διοίκησή της.
 5. Να κατανοήσουν το περιεχόμενο και τις διαδικασίες του σχεδιασμού της επικοινωνιακής στρατηγικής μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού.
 6. Να αναγνωρίζουν τα διακριτά στάδια σχεδιασμού μιας επικοινωνιακής καμπάνιας και να σχεδιάζουν κάθε στάδιο μιας καμπάνιας, στο πλαίσιο των ιδιαίτερων συνθηκών μιας μελέτης περίπτωσης.
 7. Να κατανοήσουν τα νέα μέσα (new media) εταιρικής επικοινωνίας όπως τους ιστότοπους (web sites) και τα κοινωνικά δίκτυα (social media), καθώς και την επίδραση που αυτά έχουν στην εταιρική επικοινωνιακή στρατηγική.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη (2-5)

 1. Cornelissen, J. (2011). Corporate Communication: A Guide to Theory and Practice, SAGE.
 2. Wilcox D. & Cameron Gl. (2014). Δημόσιες Σχέσεις, Εκδόσεις Ίων.
 3. Σημειώσεις διδασκόντων.

Τρόπος παράδοσης μαθήματος και διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

Το μάθημα βασίζεται σε διαλέξεις, μελέτες περιπτώσεων, ανάλυση παραδειγμάτων και περιλαμβάνει υποχρεωτικές ομαδικές εργασίες καθώς και εργαστήριο υπολογιστών.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης

Γραπτή, ατομική εξέταση. Υποχρεωτικές ατομικές και ομαδικές εργασίες.