Εκπόνηση Εργασίας

Κωδικός: 
5000
Εξάμηνο: 
8o
Μαθήματα Επιλογής

Σκοπός του μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η συγγραφή μιας μελέτης σε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο που έχουν επιλέξει.

Περιεχόμενα του μαθήματος