Εκπόνηση Εργασίας

Course Code: 
5000
Semester: 
8th
Elective Courses

Σκοπός του μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η συγγραφή μιας μελέτης σε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο που έχουν επιλέξει.

Περιεχόμενα του μαθήματος