Εισαγωγή στον Προγραμματισμό με R

Κωδικός: 
6122
Εξάμηνο: 
7ο
Μαθήματα Επιλογής

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

Το μάθημα έχει σκοπό να εισάγει απλές ιδέες προγραμματισμού με τη χρήση της στατιστικής γλώσσας R.

Περιεχόμενο του μαθήματος

Η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει περιγραφή των παρακάτω εννοιών:

Εισαγωγή στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Βασικές αρχές προγραμματισμού. Εισαγωγή στην R, βασικά στοιχεία του πακέτου, περιβάλλον εντολών, περιβάλλον παραθύρων. Αριθμητικές πράξεις. Παραστάσεις. Αντικείμενα, είδη και τύποι αντικειμένων. Σύνθετες εντολές: εντολή for, εντολή while, εντολή repeat. Δημιουργία προγραμμάτων. Λίστες αποτελεσμάτων. Ειδικές εντολές. Γραφικές παραστάσεις στην R, δημιουργία πολλαπλών γραφημάτων. Συναρτήσεις, συναρτήσεις με πολλά αποτελέσματα.

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

  1. Ντζούφρας , I & Καρλής Δ. (2015). Εισαγωγή στον Εισαγωγή στον Προγραμματισμό και στη Στατιστική Ανάλυση με R. [e-book] Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/2601
  2. Δ. Φουσκάκης (2013). Ανάλυση Δεδομένων με Χρήση της R . Εκδόσεις Τσότρας. Αθήνα.
  3. Crawley, M. (2007). The R Book. 1st edition, Wiley.
  4. Crawley, M. (2014) Εισαγωγη στη στατιστική ανάλυση με την R (ελληνική μετάφραση). Εκδόσεις Broken Hill. 

Επιπλέον υλικό, βιβλία και σημειώσεις για το R μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: http://cran.r-project.org/other-docs.html