Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Κωδικός: 
5411
Εξάμηνο: 
1ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Περιεχόμενο του μαθήματος: Το μάθημα σκοπό έχει να εισάγει τους σπουδαστές  στις βασικές έννοιες της Διοίκησης των Επιχειρήσεων. Η γνώση του αντικειμένου του μαθήματος αποτελεί βασική προϋπόθεση αποτελεσματικότητας και επιτυχίας όλων των στελεχών, ανεξάρτητα από τον τομέα ειδίκευσής τους, την επιχείρηση ή τον οργανισμό στον οποίο εργάζονται. Στόχος του μαθήματος είναι τόσο η ανάπτυξη του πλαισίου μέσα στο οποίο ασκείται η Διοίκηση, όσο και του περιεχομένου και των λειτουργιών της.

Συγκεκριμένα, αναπτύσσονται  οι ακόλουθες ενότητες:

 1.  Οργανισμοί και Οργανωσιακή Θεωρία, Προσεγγίσεις στην έννοια της Επιχείρησης
 2. Λειτουργίες της Επιχείρησης. Εννοιολογικός Προσδιορισμός της Διοίκησης Επιχειρήσεων &   Λειτουργίες του Μάνατζμεντ, Δεξιότητες, Διοικητικά στελέχη.
 3. Η έννοια της Ηθικής και η Κοινωνική Ευθύνη
 4. Οργανωσιακή Κουλτούρα και Πολιτισμική Ποικιλομορφία
 5. Το Περιβάλλον της επιχείρησης.
 6. Θεωρία Συστημάτων και Επιχειρησιακοί στόχοι
 7.  H Λειτουργία του Προγραμματισμού
 8. Διαδικασίες  Λήψης Αποφάσεων
 9. H Λειτουργία της Οργάνωσης, Θεμελιώδη Στοιχεία της Οργανωσιακής Δομής. 
 10.  Η Λειτουργία της Διεύθυνσης
 11. H Λειτουργία του Ελέγχου
 12. Ειδικά θέματα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων: Επιχειρηματικότητα, Διεθνής Διοίκηση Επιχειρήσεων

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Μετά το τέλος του μαθήματος, οι σπουδαστές θα είναι σε θέση να:

 1.  Ορίζουν τι είναι μάνατζμεντ και τις επιμέρους λειτουργίες αυτού και να εξηγούν τη σημασία ορθής εφαρμογής τους στην πράξη.
 2. Αναλύουν το εξωτερικό και εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, να εντοπίζουν τους παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα της επιχείρησης και να ορίζουν επιχειρησιακούς στόχους.
 3. Δίνουν τρόπους επίλυσης θεμάτων που αφορούν τον οργανωσιακό σχεδιασμό.
 4. Ορίζουν τη σημασία της επιχειρηματικότητας σε μια οικονομία και να περιγράψουν τα συστατικά στοιχεία ενός επιχειρηματικού σχεδίου.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη

 1.  Slocum, J.W., Jackson, Jr. S. and Hellriegel, D. (2011). MANATZMENT: 6 Iκανότητες Θεμέλιο Επιτυχίας, Εκδόσεις P. I. Publishing.
 2. Daft, R. L. (2008). Οργανωσιακή Θεωρία και Σχεδιασμός, (Τίτλος Πρωτοτύπου: Organization Theory and Design), Εκδόσεις Κλειδάριθμος.
 3. Μπουραντάς, Δ. (2001). Μανατζμεντ: Θεωρητικό Υπόβαθρο - Σύγχρονες Ππρακτικές,. Εκδόσεις Μπένου.

 Τρόπος παράδοσης μαθήματος (κατανομή σε διαλέξεις, σεμινάρια, εργαστήρια) και διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:  Στο μάθημα, εκτός των διαλέξεων, θα χρησιμοποιηθούν εργαστηριακές μέθοδοι μάθησης όπως ομαδικές εργασίες, case studies, ερωτηματολόγια, videos.

 Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:

Γραπτή Εξέταση:  75%

Τα θέματα στη γραπτή εξέταση θα απαιτούν από τους σπουδαστές εις βάθος γνώση των θεμάτων που έχουν αναπτυχθεί στο μάθημα και κριτικό στοχασμό.

Γραπτή Εργασία και Παρουσιάσεις:  25%

Μια ομαδική γραπτή και προφορική εργασία που στόχο έχει να βοηθήσει τους σπουδαστές να κατανοήσουν τις θεωρητικές έννοιες της Διοίκησης των Επιχειρήσεων, συνδέοντάς τες με την πράξη μέσα από την ανάλυση μιας μικρής επιχείρησης και του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται.