Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση ΙΙ

Κωδικός: 
5316
Εξάμηνο: 
2ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Διδάσκων: 

Εντεταλμένος Διδάσκοντας

Στόχος του μαθήματος.

Να βοηθήσει τους φοιτητές, ως αυριανά στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών , να αντιλαμβάνονται την λειτουργία της πραγματικής οικονομίας και πως οι μεταβολές βασικών μακροοικονομικών μεταβλητών επηρεάζουν τις επιχειρηματικές αποφάσεις.

Περιεχόμενο του μαθήματος:

Εισαγωγή στα μακροοικονομικά μεγέθη

Θεωρία κατανάλωσης , αποταμίευσης και επένδυσης

Προσδιορισμός του εθνικού εισοδήματος - πολλαπλασιαστές

Δημόσιες δαπάνες - φόροι – δημόσιο χρέος- κρατικός προϋπολογισμός

Προσφορά και ζήτηση χρήματος

Νομισματική και δημοσιονομική πολιτική σε κλειστή οικονομία

Μακροοικονομική καμπύλη ζήτησης και Συνολική προσφορά

Ανεργία ,Πληθωρισμός , Καμπύλη Phillips

Διεθνής οικονομία ( διεθνές εμπόριο,συνάλλαγμα,συναλλαγματική πολιτική,ανταγωνιστικότητα)

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται να είναι εξοικειωμένοι με τις έννοιες της κατανάλωσης, αποταμίευσης, επένδυσης, εθνικού εισοδήματος, συνολικής προσφοράς και ζήτησης, δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής, πληθωρισμού, ανεργίας, διεθνούς  εμπορίου και συναλλάγματος. Η προσέγγιση που ακολουθείται συνδυάζει τόσο την Κεϋνσιανή ανάλυση για την βραχυχρόνια περίοδο όσο και την νεοκλασική για την μακροχρόνια.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

  1. Mankiw, Ν.G. (2002).  Αρχές της Οικονομικής, Τόμος Β’, Εκδόσεις Δαρδανός.
  2. P.Krugman and R.Wells (2009), Μακροοικονομική, Εκδόσεις Επίκεντρο
  3. Sloman J. (2009). Economics, 7th edition, Prentice Hall.
     IV.Samuelson, A.P. and Nordhaus D.W. (2003). Οικονομική, Τόμος Β΄, Εκδόσεις Παπαζήση.

V.W.Baumol and A.Blinder (2009), Μακροοικονομική Πολιτική,Αρχές και Πολιτική εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης: Τελική γραπτή εξέταση (80%) και  εργασία (20%).