Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση Ι

Κωδικός: 
5311
Εξάμηνο: 
1ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Διδάσκων: 

Περιεχόμενο του μαθήματος: Η κατασκευή υποδειγμάτων. Ο σκοπός τους και οι αρχές με τις οποίες κατασκευάζονται. Το βασικό οικονομικό υπόδειγμα. Η οριακή ανάλυση.  Οι υποθέσεις για την συμπεριφορά του καταναλωτή. Η συνάρτηση χρησιμότητας και οι καμπύλες αδιαφορίας. Η καμπύλη ζήτησης ενός προϊόντος και οι προσδιοριστικοί του παράγοντες. Οι υποθέσεις για την λειτουργία της επιχείρησης. Οι διάφορες μορφές κόστους. Ο χρονικός ορίζοντας για μια επιχείρηση. Το κόστος ευκαιρίας. Η καμπύλη προσφοράς για ένα προϊόν και οι προσδιοριστικοί του παράγοντες. Η ισορροπία στην αγορά. Κοινωνική ευημερία. Πλεόνασμα του καταναλωτή. Πλεόνασμα του παραγωγού. Οι διάφορες μορφές της αγοράς και οι συνέπειες τους στην παραγομένη ποσότητα, στον προσδιορισμό της τιμής του προϊόντος και στην κοινωνική ευημερία.

Ύλη του μαθήματος

Η κατασκευή υποδειγμάτων. Ο σκοπός τους και οι αρχές με τις οποίες κατασκευάζονται. Το βασικό οικονομικό υπόδειγμα. Η οριακή ανάλυση.  

Οι υποθέσεις για την συμπεριφορά του καταναλωτή. ΗΟι συνάρτηση χρησιμότητας και οι καμπύλες αδιαφορίας. Η καμπύλη ζήτησης ενός προϊόντος και οι προσδιοριστικοί του παράγοντες.

Οι υποθέσεις για την λειτουργία της επιχείρησης. Οι διάφορες μορφές κόστους. Ο χρονικός ορίζοντας για μια επιχείρηση. Το κόστος ευκαιρίας. Η καμπύλη προσφοράς για ένα προϊόν και οι προσδιοριστικοί του παράγοντες.

Η ισορροπία στην αγορά. Κοινωνική ευημερία. Πλεόνασμα του καταναλωτή. Πλεόνασμα του παραγωγού.

Οι διάφορες μορφές της αγοράς και οι συνέπειές τους στην παραγόμενη ποσότητα, στην τιμή και στην κοινωνική ευημερία.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

  1. Mankiw G., Taylor M. (2018). Οικονομική- Μικροοικονομική, Εκδόσεις Τζιόλα.
  2. Begg D., Vernasca G., Fisher S., Dornbusch R. (2015) Εισαγωγή στην Οικονομική, Τόμος Α, Εκδόσεις Κριτική.