Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση Ι

Κωδικός: 
1101
Εξάμηνο: 
1ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Περιεχόμενο του μαθήματος: Το μάθημα σκοπό έχει να εισάγει τους φοιτητές στις βασικές έννοιες της πολιτικής οικονομίας. Εξετάζεται η συμπεριφορά του καταναλωτή και της επιχείρησης και εξάγονται οι καμπύλες της προσφοράς και της ζήτησης για κάθε προϊόν. Αναλύεται ο ρόλος της κυβέρνησης στην οικονομία καθώς και οι συνέπειες των μέτρων που μπορεί να παίρνει. Εξετάζεται ο ρόλος του διεθνούς εμπορίου στην ευημερία μιας χώρας. Αναλύονται οι διάφορες μορφές αγορά: Τέλειος ανταγωνισμός, μονοπώλιο, μονοπωλιακός ανταγωνισμός, ολιγοπώλιο. Εξετάζονται οι συνέπειες στην παραγόμενη ποσότητα, στην τιμή και στην ευημερία από κάθε μια μορφή αγοράς. Τέλος, αναλύονται οι αγορές των συντελεστών παραγωγής.

Ύλη του μαθήματος

Η κατασκευή υποδειγμάτων. Ο σκοπός τους και οι αρχές με τις οποίες κατασκευάζονται. Το βασικό οικονομικό υπόδειγμα. Η οριακή ανάλυση.  

Οι υποθέσεις για την συμπεριφορά του καταναλωτή. ΗΟι συνάρτηση χρησιμότητας και οι καμπύλες αδιαφορίας. Η καμπύλη ζήτησης ενός προϊόντος και οι προσδιοριστικοί του παράγοντες.

Οι υποθέσεις για την λειτουργία της επιχείρησης. Οι διάφορες μορφές κόστους. Ο χρονικός ορίζοντας για μια επιχείρηση. Το κόστος ευκαιρίας. Η καμπύλη προσφοράς για ένα προϊόν και οι προσδιοριστικοί του παράγοντες.

Η ισορροπία στην αγορά. Κοινωνική ευημερία. Πλεόνασμα του καταναλωτή. Πλεόνασμα του παραγωγού.

Οι διάφορες μορφές της αγοράς και οι συνέπειές τους στην παραγόμενη ποσότητα, στην τιμή και στην κοινωνική ευημερία.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

  1. 1) Mankiw G. (2001). Αρχές της Οικονομικής, Τόμος Α, Εεκδόσεις Τυπωθήτω., 2001
  2. 2) Begg, D.  (2006). Εισαγωγή στην Οικονομική, Τόμος Α, Εκδόσεις Κριτική. κή, 2006.