Ειδικά Θέματα Ανάπτυξης Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών

Κωδικός: 
5698
Εξάμηνο: 
8o
Μαθήματα Επιλογής
Διδάσκων: 

Εντεταλμένος Διδάσκοντας

Περιεχόμενο του μαθήματος:

Παρουσιάζονται ορισμοί της Ψηφιακής Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας και περιγράφονται οι ιδιαιτερότητες των πληροφοριακών αγαθών. Εξηγούνται οι βασικές τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών στις οποίες βασίζεται ο σημερινός ψηφιακός κόσμος, εστιάζοντας κυρίως στο Διαδίκτυο και τον Παγκόσμιο Ιστό, και αναλύονται οι επιπτώσεις που έχουν στην Οικονομία. Το ηλεκτρονικό επιχειρείν, το ηλεκτρονικό εμπόριο και τα μοντέλα των ψηφιακών επιχειρήσεων περιγράφονται αναλυτικά και μέσω της μελέτης συγκεκριμένων περιπτώσεων, ενώ δίδονται τα εφόδια για τη δημιουργία σχεδίου επιχειρηματικού μοντέλου δικτυακής επιχείρησης και πρωτόλειου ιστότοπου. Εξηγείται η λειτουργία των κρυπτονομισμάτων, χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα το bitcoin, μετά από μία παρουσίαση των βασικών θεωρητικών εννοιών στις οποίες στηρίζεται η λειτουργία τους (πολυπλοκότητα αλγορίθμων, κρυπτογραφικές συναρτήσεις κατατεμαχισμού και ψηφιακές υπογραφές). Τέλος, παρουσιάζονται θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας στον ψηφιακό κόσμο, ενώ δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην Ανοικτή Γνώση, στα Ανοικτά Δεδομένα και Άδειες και στο Ελεύθερο Λογισμικό/Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα, συζητώντας το πώς μπορούν να συνεισφέρουν στην οικονομική ανάπτυξη

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:                        

  1. Το μάθημα διαπραγματεύεται ζητήματα που σχετίζονται με το πώς η ψηφιακή τεχνολογία επηρεάζει, αλλάζει και μετασχηματίζει οικονομικές δραστηριότητες. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, αναμένεται οι φοιτητές/φοιτήτριες  να είναι σε θέση να:

  2. Ορίζουν την έννοια της ψηφιακής οικονομίας και να διακρίνουν τις βασικές ιδιαιτερότητες των πληροφοριακών αγαθών.
  3. Περιγράφουν τις βασικές έννοιες των δικτύων υπολογιστών, του Διαδικτύου και του Παγκόσμιου Ιστού και να αναγνωρίζουν τις επιπτώσεις τους στην Οικονομία.
  4. Προσδιορίζουν την έννοια του ηλεκτρονικού επιχειρείν, να περιγράφουν τις μορφές του ηλεκτρονικού εμπορίου και να διακρίνουν τα επιχειρηματικά μοντέλα ψηφιακών επιχειρήσεων.
  5. Ορίζουν τις βασικές θεωρητικές έννοιες για τη λειτουργία κρυπτονομισμάτων και να περιγράφουν την αρχιτεκτονική και λειτουργία συγκεκριμένων κρυπτονομισμάτων, όπως το bitcoin.
  6. Αναγνωρίζουν την έννοια των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (κυρίως σε πληροφοριακά αγαθά) και να εξηγούν έννοιες «ανοικτότητας», όπως ανοικτή γνώση, ανοικτά δεδομένα, άδειες Creative Commons, Ελεύθερο Λογισμικό/Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα.
  7. Μελετούν περιπτώσεις ψηφιακών επιχειρήσεων και να αναγνωρίζουν στοιχεία του επιχειρηματικού τους μοντέλου.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος  οι φοιτητές θα είναι εξοικειωμένοι με τις βασικές αρχές της ψηφιακής καινοτομίας και θα μπορούν να συνδυάζουν γνώσεις που έχουν αποκτήσει ώστε να συζητούν και να αναλύουν με κριτική διάθεση ζητήματα που άπτονται της δημιουργίας και προώθησης νέων ψηφιακών προϊόντων/υπηρεσιών καθώς και να αξιολογούν νέα επιχειρηματικά εγχειρήματα και σχέδια καινοτομίας.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη

  • Dave Chaffey (2016), Ψηφιακές επιχειρήσεις και ηλεκτρονικό εμπόριο, Εκδόσεις Κλειδάριθμος.
  • Laudon Kenneth C. - Traver Carol (2018). Ηλεκτρονικό εμπόριο 2018: Επιχειρήσεις, τεχνολογία, κοινωνία. Εκδόσεις Κλειδάριθμος.