Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων

Κωδικός: 
8121
Εξάμηνο: 
7ο
Μαθήματα Επιλογής
Διδάσκων: 

ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Περιεχόμενο του μαθήματος:

 Η Διοίκηση Έργων αποτελεί βασική λειτουργία των σύγχρονων επιχειρήσεων και οργανισμών. Στόχος του μαθήματος είναι η παρουσίαση θεμάτων που αφορούν στην οργάνωση, τον προγραμματισμό, τον έλεγχο και την αξιολόγηση έργων και προγραμμάτων. Επίσης πα-ρουσιάζονται βασικές αρχές της διοίκησης έργων και προγραμμάτων, μέθοδοι επιλογής και αξιολόγησης έργων και προγραμμάτων, τεχνικές και μέθοδοι χρονικού προγραμματισμού, σχέσεις κόστους / χρονικής διάρκειας, βέλτιστη κατανομή και εξομάλυνση πόρων, καθώς και τεχνικές ελέγχου έργων και προγραμμάτων.

Το μάθημα αποτελείται από τις παρακάτω έξι ενότητες:

 • Εισαγωγή στη Διοίκηση Έργου: Ορισμός και βασικά χαρακτηριστικά έργων, κύκλος ζωής έργου, κατηγοριοποίηση έργων και επιπτώσεις στη διαδικασία διοίκησης, οργάνωση έργων, κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας ενός έργου.
 • Προγραμματισμός Έργου: Ορισμός, στόχοι, και περιορισμοί για την ανάπτυξη ενός έργου, προσδιορισμός δραστηριοτήτων, εκτίμηση χρονικής διάρκειας και α-παιτούμενων πόρων για την υλοποίηση δραστηριοτήτων, κατασκευή δικτύου έργου.
 • Μέθοδοι Χρονικού Προγραμματισμού Έργων: Μέθοδοι χρονικού προγραμματισμού έργων (Critical Path Method, Project Evaluation Review Technique).
 • Κόστος και Χρήση Πόρων Έργου: Υπολογισμός κόστους, σχέση κόστους / χρονικής διάρκειας έργου, εξομάλυνση κατανομής πόρων, διοίκηση πολλαπλών έργων (Programme Management).
 • Έλεγχος Έργου: Τεχνικές ελέγχου έργων.
 • Επιλογή και Αξιολόγηση Έργων: Ανάλυση κόστους / οφέλους, ανάλυση κόστους / αποτελεσματικότητας, πολυκριτηριακή αξιολόγηση έργων.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να:

 • Προσδιορίζουν και να περιγράφουν τους στόχους και τους περιορισμούς ενός έργου
 • Εκτιμούν τους κινδύνους ενός έργου
 • Αναλύουν ένα έργο σε επιμέρους πακέτα εργασίας και δραστηριότητες
 • Υπολογίζουν το κόστος, τη χρονική διάρκεια και τους απαιτούμενους πόρους για την υλοποίηση ενός έργου
 • Να αναθεωρούν την κατανομή των πόρων στις δραστηριότητες ενός έργου
 • Αναπτύσσουν το πλάνο ενός έργου
 • Παρακολουθούν και να ελέγχουν ένα έργο

Αξιολογούν έργα και προγράμματα

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

 1. Shtub, A., Bard, F. J. and Globerson, S. (2008), (Πρόλογος Κ.Π. Αναγνωστόπουλος). Διαχείριση Έργων – Διεργασίες, Μεθοδολογία και Τεχνικοοικονομική, 2η Έκδοση, Εκδόσεις Επίκεντρo.  
 2. Burke, R. (2002), (Πρόλογος Σέργιος Λαμπρόπουλος). Διαχείριση Έργου (Project Management) - Τεχνικές Σχεδιασμού και Ελέγχου, 1η Έκδοση, Εκδόσεις Κριτική.