Διεθνής Οικονομική

Κωδικός: 
4112
Εξάμηνο: 
8o
Μαθήματα Επιλογής
Διδάσκων: 

Περιεχόμενο του μαθήματος: Μέρος Α:  Το Παγκόσμιο Εμπορικό Σύστημα - Ροές  Εμπορίου μεταξύ των Κυριοτέρων Χωρών. Απόλυτο και Συγκριτικό Πλεονέκτημα. Το Ρικαρδιανό Υπόδειγμα και τα Οφέλη του Διεθνούς Εμπορίου. Ειδικοί Παραγωγικοί Συντελεστές και Διανομή του Εισοδήματος - οι Επιπτώσεις της Μετανάστευσης και των Μέσων  Ξένων  Επενδύσεων. Σχετική  Αφθονία Παραγωγικών Συντελεστών και  Δομή του Διεθνούς Εμπορίου. Ατελής Ανταγωνισμός και η Διακρατική Κατανομή των Ωφελειών του Διεθνούς Εμπορίου. Θεωρία και Πολιτική της Εμπορικής Πολιτικής. Μέρος Β: Το Ισοζύγιο Πληρωμών, το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών και το Εξωτερικό Χρέος μιας Χώρας. Η Αγορά Συναλλάγματος. Η Μακροχρόνια  Σχέση μεταξύ Επιπέδου Τιμών, Συναλλαγματικής Ισοτιμίας και  Προσφοράς  Χρήματος. Εμπορεύσιμα και μη Εμπορεύσιμα Αγαθά - το Αποτέλεσμα Balassa - Samuelson. Υποδείγματα Προσδιορισμού Εθνικού Εισοδήματος και Συναλλαγματικής  Ισοτιμίας.  Σύγκριση μεταξύ Σταθερών και Κυμαινόμενων Συναλλαγματικών Ισοτιμιών. Το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα και η Ανάγκη Συντονισμού των Oικονομικών Πολιτικών.