Διαπολιτισμική Επικοινωνία και Διοίκηση Επιχειρήσεων

Κωδικός: 
5718
Εξάμηνο: 
7ο
Μαθήματα Επιλογής
Διδάσκων: 

Σκοπός του μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η μελέτη της επικοινωνίας στον εργασιακό χώρο μεταξύ ανθρώπων από διαφορετικά πολιτισμικά υπόβαθρα.

Συγκεκριμένα, στόχος του μαθήματος είναι να εμπεδώσουν οι φοιτητές τα βασικά θέματα που εμπλέκονται στη διαπολιτισμική επικοινωνία στον εργασιακό χώρο και τα οποία είναι: Έννοιες και θεωρίες διαπολιτισμικής επικοινωνίας. Διαπροσωπική επικοινωνία και σχέσεις μεταξύ πολιτιστικά διαφορετικών ατόμων. Ρόλος των πολιτιστικών στοιχείων (πιστεύω, αξιών, κανόνων) και επίδρασή τους στη λεκτική και εξωλεκτική συμπεριφορά. Εμπόδια στην ανάπτυξη της διαπολιτισμικής επικοινωνίας και δεξιότητας. Διεθνής επικοινωνία στον χώρο των επιχειρήσεων. Διαχείριση πολυμορφίας στον εργασιακό χώρο.

Περιεχόμενα του μαθήματος

Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει πέντε βασικές θεματικές ενότητες:

 1. Εισαγωγή στην Επικοινωνία
  • Βασικές έννοιες
  • Οι πέντε αρχές επικοινωνίας
  • Ορισμός της διαπολιτισμικής επικοινωνίας
 2. Θεωρίες Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας
  • Έννοιες και ορισμοί
  • Χαρακτηριστικά και καταστάσεις που επηρεάζουν τη διαπολιτισμική  επικοινωνία
  • Επικοινωνιακή επινοητικότητα
  • Θεωρία της διαφορικής αναπαράστασης επεισοδίων
  • Κονστρουκτιβιστική θεωρία
  • Θεωρία των προσδοκιών
  • Θεωρία της διαχείρισης αγωνίας/αβεβαιότητας (ΔΑΑ)
  • Θεωρία της διαπραγμάτευσης της πολιτισμικής ταυτότητας (ΔΠΤ)
  • Η θεωρία της διευκόλυνσης της Επικοινωνίας (ΔΕ)
  • Η θεωρία προσαρμογής του Εllingsworth
 3. Οργανωσιακή Κουλτούρα
  • Βασικές Έννοιες
  • Η κουλτούρα εργαλείο στα χέρια του manager
 4. 4. Διαχείριση πολυμορφίας
  • Εισαγωγικά: η έννοια και οι διαστάσεις της πολυμορφίας
  • Οι αλλαγές και οι νέες συνθήκες σε μακρο-επίπεδο που οδηγούν  στην πολυμορφία
  • Μοντέλα διαχείρισης της πολυμορφίας
  • Προϋποθέσεις και πρακτικές  διαχείρισης  πολυμορφίας
  • Εμπόδια στην πολυμορφία
  • Τα οφέλη της πολυμορφίας
  • Το κόστος της πολυμορφίας
  • Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού και Διαχείριση πολυμορφίας
 5. Πολυ-πολιτισμικές δεξιότητες στην Επικοινωνία