Δημόσια Οικονομική Ι

Κωδικός: 
1550
Εξάμηνο: 
7ο
Μαθήματα Επιλογής
Διδάσκων: 

Περιεχόμενο του μαθήματος: Ο ρόλος των δημοσίων φορέων στα μικτά οικονομικά συστήματα. Μορφές και μέσα παρέμβασης των δημοσίων φορέων. Ο πολιτικός μηχανισμός λήψης αποφάσεων. Ο δημόσιος προϋπολογισμός. Δημόσια παροχή και ρύθμιση των μη ιδιωτικών αγαθών. Δημόσια παραγωγή και επιχειρηματική δραστηριότητα. Αξιολόγηση και επιλογή  των δημόσιων δαπανών: η τεχνική της ανάλυσης κόστους - οφέλους. Διαχρονική εξέλιξη των δημοσίων δαπανών. Γενικά για τη φορολογία. Επιδράσεις των δημοσιονομικών μέσων στις αποφάσεις των ιδιωτικών φορέων και στην οικονομία. Επιδράσεις  των δημοσιονομικών μέσων στη διανομή του εισοδήματος και στη φτώχεια. Αριστη διάρθρωση της φορολογίας. Κοινωνική προστασία και κοινωνική ασφάλιση. Δημοσιονομική αποκέντρωση. Φορολογική εναρμόνιση  σε  οικονομικές ενώσεις.