Δίκτυα Διανομής και Logistics

Κωδικός: 
5648
Εξάμηνο: 
6ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Περιεχόμενο του μαθήματος: Έννοια, αντικείμενο και σημασία της διανομής και των logistics, σχεδιασμός δικτύου διανομής, διοίκηση δικτύου διανομής, στόχοι και στρατηγικές δικτύου διανομής, διοίκηση και οργάνωση της εφοδιαστικής αλυσίδας, διοίκηση και οργάνωση λιανεμπορικών επιχειρήσεων, πολυκάναλη ανάπτυξη και σύγχρονες τάσεις, μελέτες περίπτωσης.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα πρέπει:

  1. Να έχουν κατανοήσει πως η αποτελεσματική οργάνωση και διοίκηση των καναλιών διανομής μιας επιχείρησης μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στη αύξηση της ικανοποίησης των πελατών της.
  2. Να έχουν κατανοήσει πως η αποτελεσματική οργάνωση και διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας μιας επιχείρησης μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της
  3. Να είναι εξοπλισμένοι με τη γνώση εκείνη που θα τους επιτρέπει να επιλέγουν τη βέλτιστη στρατηγική διανομής και εφοδιασμού.
  4. Να μπορούν να σχεδιάσουν ένα αποτελεσματικό κανάλι διανομής και μια αποδοτική εφοδιαστική αλυσίδα.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

  1. Παπαβασιλείου, Ν., Μπάλτας Γ. (2003). Διοίκηση Δικτύων Διανομής & Logistics, Εκδόσεις Rosili.
  2. Harrison, A. Remko V. H. (2012). Logistics – Μάνατζμεντ και Στρατηγική, Εκδόσεις Rosili.
  3. Christopher, M. (2007). Logistics και Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Εκδόσεις Κριτική.
  4. Berman, B. R. and Evans, J. R. (2010). Retail Management – A Strategic Approach, 11th Edition, New York: Pearson.

Τρόπος παράδοσης μαθήματος και διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι: Οι διαλέξεις έχουν διαδραστικό χαρακτήρα και συνδυάζουν θεωρία, παραδείγματα και μελέτες περιπτώσεων.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:

Γραπτή εξέταση

Η απάντηση των ερωτήσεων προυποθέτει κατανόηση του περιεχομένου του μαθήματος, αναλυτικές και συνθετικές ικανότητες.