Αρχές Κοινωνιολογίας

Κωδικός: 
1193
Εξάμηνο: 
7ο
Μαθήματα Επιλογής

Περιεχόμενο του μαθήματος: Η Κοινωνιολογία ως επιστήμη. Θεωρητικές προσεγγίσεις στη μελέτη των κοινωνικών σχέσεων και η σύγκρισή τους ως προς ζητήματα δομής και δράσης, κοινωνικής συνοχής καθώς και σταθερότητας και κοινωνικής μεταβολής. Αξίες, νόρμες, κοινωνικοποίηση, ρόλοι. Οικογένεια, ομάδες, οργανώσεις. Θεωρητικές προσεγγίσεις στη μελέτη των κοινωνικών μετασχηματισμών που σημειώθηκαν από τη βιομηχανική επανάσταση και μετά. Κοινωνική στρωμάτωση, κοινωνική κινητικότητα, ανισότητα.
 
Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:  

  1. Η κατανόηση διαφoρετικών θεωρητικών προσεγγίσεων στη μελέτη της κοινωνίας, όπως και διαφόρων εννοιών και προβληματισμών που χαρακτηρίζουν τα επιμέρους θεματικά πεδία που εξετάζουμε.
  2. Η ανάπτυξη της ικανότητας εφαρμογής των σχετικών θεωρητικών προσεγγίσεων και εννοιών στην ανάλυση επίκαιρων ζητημάτων.

 
Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη

  1. Giddens (2009).  Κοινωνιολογία, (Β νέα έκδοση), Εκδόσεις Gutenberg.
  2. Huges, Μ. και Kroehler, C. (2007).  Κοινωνιολογία: Οι Βασικές Έννοιες, Εκδόσεις Κριτική.