Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου

Εξάμηνο: 
8o
Μαθήματα Επιλογής
Διδάσκων: 

ΣΠΥΡΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Περιεχόμενο του μαθήματος: Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάλυση και παρουσίαση των θεμελιωδών εννοιών και αρχών λειτουργίας των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου.Έμφαση θα δοθεί στην έννοια και σημασία της αποτελεσματικής λειτουργίας των αγορών και στην ανάλυση των ιδοιοτήτων που πρέπει να πληρούνται για την ύπαρξη της.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Με το πέρας των διαλέξεων ο φοιτητής θα πρέπει να έχει μια ισχυρή γνώση των σύγχρονων αγορών χρήματος και κεφαλαίου. Ειδικότερα θα πρέπει να είναι σε θέση να γνωρίζει τους τρόπους λειτουργίας και να μπορεί να αποτιμά τα προϊόντα στις αγορές αυτές. Επίσης θα πρέπει να είναι ενήμερος σχετικά με τα αποτελέσματα της πρόσφατης βιβλιογραφίας.

Περιεχόμενα Μαθήματος: Πρωτογενείς και Δευτερογενείς Αγορές, Αγορές Χρήματος, Αγορές Ομολόγων, Αγορές Μετοχών, Αγορές Παραγώγων, Έμμεσες Επενδύσεις, Θεμελιώδης και Τεχνική Ανάλυση Επενδύσεων, Απόδοση και Κίνδυνος, Θεωρία Κεφαλαιαγοράς, Πληροφοριακή Αποτελεσματικό-τητα.

Τρόπος παράδοσης μαθήματος και διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι: Ο τρόπος παράδοσης γίνεται με πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα αποτελέσματα της πρόσφατης βιβλιογραφίας. Γίνεται ανάπτυξη παραδειγμάτων και εφαρμογών με την βοήθεια των κατάλληλων λογισμικών προγραμμάτων όπως το Excel.

Μέθοδοι αξιολόγησης και κριτήρια: Το μάθημα αξιλογείται με γραπτές εξετάσεις και με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών.

Βιβλιογραφία:

Σπύρου, Σ., «Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου» Εκδόσεις Μπένου, ISBN 960-8249-38-4

ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ «Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου»  (Β έκδοση) ISBN 978-9603-518-686