Προκηρύξεις Πλήρωσης Θέσεων Συμβασιούχων Διδασκόντων και Πανεπιστημιακού Υποτρόφου του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για την πλήρωση θέσεων συμβασιούχων διδασκόντων

 σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980 (A’112)

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, προκειμένου να καλύψει τις διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, όπως αιτιολογημένα προκύπτει από την με ημερομηνία 20.07.2022 απόφαση της 14ης συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος ενδιαφέρεται να προσλάβει διδάσκοντες, κατόχους διδακτορικού διπλώματος, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, βάσει του διατάξεων του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980 (Α’ 112) για την αυτοδύναμη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος, για το Χειμερινό Εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023:

1. ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ, υποχρεωτικό μάθημα, 5ου Εξαμήνου

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, μάθημα Κατεύθυνσης, 5ου Εξαμήνου

3. BUSINESS ECONOMICS, μάθημα Προγράμματος Εrasmus +, 5ου Εξαμήνου (διδασκαλία στην αγγλική).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν ταχυδρομικά ή να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, Τ.Κ. 10434 Αθήνα, κατόπιν ραντεβού και μέχρι την Τρίτη, 23 Αυγούστου 2022, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης είναι διαθέσιμο εδώ.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

σύμφωνα με την παρ. 7 του αρ. 29 του Ν.4009/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, προκειμένου να καλύψει τις διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, όπως αιτιολογημένα προκύπτει από την με ημερομηνία 20.07.2022 απόφαση της 14ης συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος ενδιαφέρεται να προσλάβει Ακαδημαϊκό Υπότροφο, σύμφωνα με την παρ. 7 του αρ. 29 του Ν.4009/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με σύμβαση ανάθεσης έργου, για τη συνδιδασκαλία του μαθήματος «Μαθηματικά για Οικονομολόγους Ι» του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος, για το Χειμερινό Εξάμηνο (Α’) του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν ταχυδρομικά ή να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, Τ.Κ. 10434 Αθήνα, κατόπιν ραντεβού και μέχρι την Τρίτη, 23 Αυγούστου 2022, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης είναι διαθέσιμο εδώ