Προκήρυξη Οκτώ (8) Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές (MASTER) στο Εξωτερικό, στον Τομέα της Παιδαγικής Επιστήμης από τα Έσοδα του "Θεοδωρίδειου Κληροδοτήματος Εκπαιδευτικών" Ακαδ.Έτους 2023-24

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει οκτώ (8) υποτροφίες με διαγωνισμό για μεταπτυχιακές σπουδές (μάστερ) στο εξωτερικό, στον τομέα της Παιδαγωγικής Επιστήμης, από τα έσοδα του «Θεοδωρίδειου Κληροδοτήματος Εκπαιδευτικών» (ακαδημαϊκό έτος 2023-2024). 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 14-07-2023.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ελλάδας με βαθμό τουλάχιστον Λίαν Καλώς οι οποίοι πληρούν σωρευτικά τις προϋποθέσεις της προκήρυξης.

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, η ύλη του διαγωνισμού, καθώς και η αίτηση υποψηφιότητας διατίθενται στο διαδικτυακό τόπο του ΙΚΥ www.iky.gr.

Πληροφορίες παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση diagwnismoi@iky.gr