Προκήρυξη Μίας Θέσης Εντεταλμένου Διδάσκοντος του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης

O Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, προκηρύσσει την πλήρωση μίας (1) θέσης Εντεταλμένου Διδάσκοντος του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, κατά το Χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024, στα κάτωθι γνωστικά αντικείμενα:

  1. Ιστορία Οικονομικών Θεωριών για την αυτοδύναμη διδασκαλία του ομοειδούς υποχρεωτικού μαθήματος 5ου εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024.
  2. Ιστορία Οικονομικής Σκέψης για την αυτοδύναμη διδασκαλία του ομοειδούς υποχρεωτικού μαθήματος 5ου εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024.

Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να αποστείλουν, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μέχρι την Τετάρτη, 26 Ιουλίου 2023, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος econ@aueb.gr τα  ακόλουθα δικαιολογητικά

  1. Αίτηση
  2. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
  3. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα 
  4. Αντίγραφα Τίτλων Σπουδών [αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, ακολουθείται η διαδικασία των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 304 του ν. 4957/2022 (Α’ 141)]
  5. Υπόμνημα εργασιών (δεν απαιτούνται οι εργασίες)
  6. Βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας, εφόσον υπάρχει
  7. Βεβαίωση Απογραφής από τον e-ΕΦΚΑ
  8. Υπεύθυνη δήλωση (ηλεκτρονικά από το www.gov.gr) ότι δεν εμπίπτουν σε κάποιο από τα  κωλύματα της παρ. 9 του άρθρου 173 του Ν. 4957/2022

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης είναι διαθέσιμο εδώ.