Πρακτικό της Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής για την Εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης