Πρακτικό Επιλογής Υποψηφίων για τις Θέσεις Συμβασιούχων Διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980, για την Αυτοδύναμη Διδασκαλία Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου του Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022 στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

Η Συνέλευση του Τμήματος, μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της α) τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/80 του ν. 4009/11 (ΦΕΚ 195/6-11-11, τ. Α΄) β) τις διατάξεις του άρ. 28, παρ. 3 του Ν. 4386/2016 γ) την υπ.αρ. πρωτ. 4107/13.09.2021 (ΑΔΑ: Ψ07Δ469Β4Μ-Β9Η) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και γ) την υπ’ αρ. 3301/04.10.2021 Έκθεση της τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής, επιλέγει τον κ. ΚΑΤΣΕΛΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ για την αυτοδύναμη διδασκαλία των υποχρεωτικών μαθημάτων «ΓΕΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ» κατά το Χειμερινό Εξάμηνο (Α’)  και «ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ» κατά το Χειμερινό Εξάμηνο (Ε’) του ακαδ. έτους 2021-2022, στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης. Το σχετικό απόσπασμα πρακτικών της 3ης Συνέλευσης του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης είναι διαθέσιμο εδώ.